Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2017.

Informace o způsobu hlasování na území České republiky ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2017 naleznete zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-zpusobu-hlasovani-na-uzemi-ceske-republiky-ve-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-konanych-v-roce-2017.aspx

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

Občan městské části Praha 3 může požádat Úřad městské části Praha 3 o vydání voličského průkazu.
Podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.
Voličský průkaz bude vydán nejdříve dne 5. října 2017.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je dostupný zde:  žádost o volčský průkaz_thumb

Volič může požádat o vydání voličského průkazu počínaje dnem vyhlášením voleb a to:

 1. osobně:
  - sepsáním žádosti při osobní návštěvě na úřadu městské části Praha 3, Czech POINT;
  - od 5. října do 18. října (do 16:00) bude voličský průkaz voličům vydáván na počkání na Czech POINT ÚMČ Praha 3.
  Návštěvní hodiny Czech POINT (Lipanská 9, Praha 3)
  pondělí a středa: 8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 18.00 hod.
  úterý a čtvrtek:      8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 15.30 hod.
  pátek:  8.00 hod. - 12.00 hod.
 2. písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 13. 10. 2017 (na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00 Praha 3);
 3. podáním žádosti v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději do 13. 10. 2017 (ID datové schránky ÚMČ Praha 3 - eqkbt8g);
Při ztrátě nebo odcizení hlasovacího průkazu nelze vydat duplikát.

Poznámka:
Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí.
Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

Informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 naleznete zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2017.aspx

 

HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ URNY

Podle § 19 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet na ÚMČ Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou, e-mail: kristynaa@praha3.cz  nebo na tel.: 222 116 221. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s mobilní volební urnou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební urny přijímat okrskové volební komise.

Veškeré další informace k volbám nalezne zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx