Druhé kolo volby prezidenta ČR proběhne 26. a 27. ledna 2018.

volby 2018 - mapavolby 2018 - oznámení

Vydávání voličských průkazů pro druhé kolo volby prezidenta

Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každý volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu.

Občanu Prahy 3 může být vydán voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta nejpozději ve středu 24. ledna v 16:00 (zákonný termín). Voličské průkazy se vydávají na pracovišti Czech POINT v Lipanské ulici 9.

Podrobné informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta republiky naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx

Volič si může zvolit, zda požaduje vystavení voličského průkazu pro 1. nebo 2. kolo prezidentských voleb, nebo pro kola obě.

Formulář žádosti o vydání voličského průkazu je dostupný zde:  žádost o volčský průkaz_thumb

Volič může požádat o vydání voličského průkazu těmito způsoby:

1. osobně:

- sepsáním žádosti při osobní návštěvě na úřadu městské části Praha 3, Czech POINT;
- od 28. prosince 2017 do 10. ledna 2018 do 16:00 pro 1. kolo voleb,
- od 28. prosince 2017 do 24. ledna 2018 do 16:00 pro 2. kolo voleb,
bude voličský průkaz voličům vydáván na počkání na Czech POINT ÚMČ Praha 3.

Úřední hodiny Czech POINT (Lipanská 9, Praha 3)

pondělí a středa:

8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 18.00 hod.

úterý a čtvrtek:

8.00 hod. - 12.00 hod., 13.00 hod. - 15.30 hod.

pátek:

8.00 hod. - 12.00 hod.

2. písemným podáním formou žádosti opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 pro 1. kolo voleb; nejpozději do 19. ledna 2018 pro 2. kolo voleb (na adresu: Podatelna ÚMČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 00  Praha 3);

3. v elektronické podobě zaslané prostřednictvím své datové schránky, doručeným nejpozději do 5. ledna 2018 pro 1. kolo voleb; nejpozději do 19. ledna 2018 pro 2. kolo voleb (ID datové schránky ÚMČ Praha 3 - eqkbt8g);

Při ztrátě nebo odcizení hlasovacího průkazu nelze vydat duplikát.

Poznámka:

Tiskopis voličského průkazu je přísně zúčtovatelným tiskopisem se zajišťovacími prvky proti jejich zneužití, padělání a pozměnění. Je tištěn na speciálním papíru, jedinečném pro tiskopisy a doklady Ministerstva vnitra, opatřeným ochrannými prvky a zvoleným vodoznakem. Každý tiskopis je opatřen písmenem označujícím sérii a šestimístnou číslicí.

Každý jednotlivý tiskopis tak má své unikátní číslo umožňující evidenci tiskopisů voličských průkazů.

Podrobné informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz při volbě prezidenta republiky naleznete zde: http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-hlasovat-na-volicsky-prukaz-pri-volbe-prezidenta-ceske-republiky-v-roce-2018.aspx


HLASOVÁNÍ DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ URNY

Podle § 41 odst. 8 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky může volič požádat ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Voliči s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 3, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti a chtějí volit, se mohou se žádostmi o přenosnou volební schránku obracet nejpozději dva dny přede dnem voleb na ÚMČ Praha 3, Kristýnu Adamíčkovou, e-mail: kristynaa@praha3.cz  nebo na tel.: 222 116 221. V žádosti musí být uvedeno jméno a příjmení voliče, adresa jeho trvalého bydliště (na kterou se pak dva členové volební komise dostaví s mobilní volební urnou), datum narození a telefonní kontakt. Okrsková volební komise v první den voleb žadatele telefonicky kontaktuje a domluví termín návštěvy.

Úřadem evidované žádosti o přenosnou volební schránku z prvního kola volby prezidenta jsou automaticky přeneseny do druhého kola – tito voliči nemusí přenosnou schránku objednávat znovu.

Ve dnech voleb budou žádosti o hlasování do přenosné volební urny přijímat okrskové volební komise – telefonní spojení do komisí je k dispozici zde.