Podmínky pro kácení dřevin

Vyřizuje

přijímá žádosti či oznámení a vydává povolení


Právní rámec


Kácení dřevin bez povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se dle vyhlášky nevyžaduje

 • a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 • b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 • c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 • d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Kácení, které je možné provádět bez povolení, je vhodné nechat na období vegetačního klidu. (Viz dále.)

Kácení dřevin na základě povolení (§ 8 odst. 1 zákona)

O kácení dřevin, které nespadají do výše uvedené kategorie, se rozhoduje ve správním řízení na základě podané žádosti. Jde o kácení stromů s obvodem kmene větším než 80 cm, zapojených porostů přesahujících plochu 40 m2 a kácení všech stromů ve stromořadích.

Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Žádost o povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a)  označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,

b)  doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c)  specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a

d)  zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin na základě oznámení (§ 8 odst. 2 zákona)

Ve stanovených případech lze pokácet dřevinu na základě podaného oznámení. Kácení musí být však oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin. Jde o tyto případy:

 • kácení z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků,
 • odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • kácení z důvodů zdravotních.

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 2 musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • b) doložení vlastnického práva, či nájemního nebo uživatelského vztahu oznamovatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku, s výjimkou kácení dřevin při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků a při odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • d) zdůvodnění oznámení.

Havarijní kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona)

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách.

Oznámení o kácení dřevin dle § 8 odst. 4 zákona musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

 • e) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
 • f)  specifikaci dřevin, které byly pokáceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin,
 • g) zdůvodnění oznámení,
 • h) doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup (např. fotodokumentace.

Havarijní kácení dřevin prováděné složkami IZS

Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

Období, ve kterém se kácení dřevin zpravidla provádí

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny. Dle druhu a momentálních klimatických podmínek jde o období zhruba mezi 15. říjnem a 15. březnem.

Kácet v době vegetace (mimo období vegetačního klidu) není zakázáno. Kácením stromů mohou být však dotčeny i jiné zájmy chráněné zákonem. To se může týkat například ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů. 

Lhůty pro vyřízení

 • povolení dle § 8 odst. 1 zákona:        60–90 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 2 zákona:      do 15 dnů
 • oznámení dle § 8 odst. 4 zákona:      na vědomí

Formuláře

Lze podat volnou formou nebo využít formulář.

Související dokumenty