Nový nástup od 7.7.2016 osobní číslo 37228 Odbor organizační Oddělení ověřování a Czech POINT Referentka odboru organizačního Login: veronikasaf e-mail : veronikasaf@praha3.z

vedoucí oddělení: Hana Čistotová
referentka

tel. 222 116 205
e-mail hanac@praha3.cz

Návštěvní hodiny:

pondělí a středa: 8.00 hod. - 12.00 hod. a 13.00 hod. - 18.00 hod.
úterý a čtvrtek: 8.00 hod.- 12 hod. a 13.00 hod.- 15.30 hod.
pátek: 8.00 hod. - 12.00 hod.


Zákonný rámec ověřování listin a podpisů na listinách (vidimace a legalizace)

Dne 1. 3. 2006 nabyl účinnosti zákon a vyhláška o ověřování listin a podpisů:


Vidimace
– ověřování shody opisu nebo kopie s listinou:


Vidimace se neprovede:

 • je-li listinou, jejíž jedinečnost nelze nahradit např. průkazy: občanský, zbrojní, řidičský, služební, nebo jiný průkaz, povolení k pobytu pro cizince, cestovní doklad, vojenská knížka, vkladní knížka, rybářský lístek, lovecký lístek, šek, los, sázenka, směnka, protest směnky, nebo jiný cenný papír (např. akcie, dluhopisy, zatímní listy, podílové listy, poukázky na akcie, opční listy, vkladové certifikáty,investiční kupony, náložné listy včetně konosamentu, skladištní listy, zemědělské skladní listy apod.), geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li listina opatřena plastickým razítkem nebo otiskem plastického razítka,
 • není-li z vidimované listiny patrné, že se jedná o prvopis, ověřenou listinu, opis nebo kopii ze spisu nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí,
 • jsou-i ve vidimované listině, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Po provedení vidimace se vidimovaná listina označí tak, aby text nemohl být po provedené vidimaci doplňován. Způsob označení stanoví prováděcí právní předpis.


Legalizace

Ověřuje se, že žadatel listinu před úřední osobu vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Legalizace se neprovede:

 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy
 • jde-li o legalizace podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložen úředně ověřený překlad do jazyka českého

Žadatel o legalizace předloží k prokázání své totožnosti:

 • platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad (jde-li o státního občana České republiky)
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, jde-li o cizince
 • průkaz žadatele o udělení azylu( osoba, která si podala žádost o azyl)
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta (osoba, které byl udělen azyl)
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany (osoba, která si požádala o dočasnou ochranu cizince)
 • průkaz cizince požívajícího dočasnou ochranu ( osoba, které byla udělena dočasná ochrana)

Ověřovací knihy na vidimaci a legalizaci jsou uloženy u úřadu po dobu 10 let.

Dana Hryzáková
referentka

tel. 222 116 206
e-mail danah@praha3.cz

Hana Jirátová
referentka

tel. 222 116 205
e-mail hanaj@praha3.cz

Veronika Šáfrová
referentka

tel. 222 116 205
e-mail veronikasaf@praha3.cz