Adresa oddělení: Lipanská 9

vedoucí oddělení: JUDr. Lenka Lamprechtová

tel. 222 116 571
e-mail lenkala@praha3.cz
 • Příprava prodeje a organizace prodeje jednotek podle Souboru pravidel prodeje jednotek v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 3 zejména:
 • zpracování podkladů pro  schválení záměru prodeje včetně zajištění jeho zveřejnění,
 • zajištění fyzické kontroly jednotek  (jejich zaměření) a  prohlídky společných částí domu,
 • zjištění souladu  kolaudačního stavu se skutečným stavem nemovité věci,
 • zajištění a evidence podkladů pro prohlášení vlastníka domu,
 • kontrola znaleckých posudků o ceně jednotek,
 • zjištění aktuálního stavu nájemních vztahů k jednotkám a zpracování  návrhu  usnesení o prodeji jednotek,
 • zpracování  informací pro nájemce  - budoucí kupující - o zásadách a postupu  prodeje,
 • vyřizování podnětů, připomínek, dotazů a stížnosti občanů v rámci působnosti oddělení,
 • vedení evidence  smluv o převodu jednotek  dle Souboru pravidel a zajišťuje jejich registraci podle zákona  č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
 • Komplexní zajištění výběrového řízení na pronájem či prodej  bytových jednotek, je-li příslušným orgánem obce rozhodnuto o jeho vyhlášení.

Jindřiška Labáthová
referent

tel. 222 116 212
e-mail jindriskal@praha3.cz

Ilona Červenková
referent

tel. 222 116 289
e-mail ilonac@praha3.cz

Světlana Vášová
referent

tel. 222 116 299
e-mail svetlanav@praha3.cz

Bc. Eliška Bartošová
referent

tel. 222 116 288
e-mail bartosova.eliska@praha3.cz