Žádost ze dne 9.11.2016

Věc: Žádost podle 106

a) Jak velkou část (kolik procent) z roční mandátní odměny, kterou na základě mandátní smlouvy č. 2013/01196/20.2 zaplatí MČ Praha 3 v roce 2016 společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., MČ Praha 3 platí za činnosti, které mají být převedeny ze společnosti SMP na společnost SZM ?

b) Z čeho bude platit náklady na implementaci společnost SZM, když na krytí veškerých nákladů spojených s realizací kroků převodu činností vykonávaných pro Městskou část Praha 3 má být použita mandátní odměna, kterou od MČ Praha 3 dostává společnost SMP?

Požadované informace v tištěné podobě žádám zaslat na níže uvedenou adresu, nejpozději v předmětně stanovené lhůtě.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 9.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci mandátní odměny a náklady na implementaci SMP a SZM podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Po komplexní analýze celé situace k Vašim dotazům sdělujeme následující:

  • Do společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. se převádí komplexní správa více než 4 tisíc domů, bytů a nebytových prostor. Současně bude vykonávána i komplexní agenda vedení účetnictví vedlejší hospodářské činnosti a agenda běžných oprav a údržby uvedených jednotek.

Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. bude nadále vykonávat i činnosti, které realizovala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. za městskou část Praha 3, a to zajištění plateb do fondu oprav za byty, které jsou v majetku městské části Praha 3 a jsou součástí jednotlivých společenství vlastníků jednotek, a současně i zajišťování účasti na jednáních těchto společenství vlastníků. Dále potom zajišťuje komplexní revize, odpisy pohledávek a řadu dalších činností spojených s komplexní správou bytového a nebytového fondu.

V roce 2016 byly za uvedené činnosti ve smyslu Vámi uváděné mandátní smlouvy stanoveny finanční prostředky ve výši 33.425.840,- Kč. V roce 2017 po uplatnění racionalizačních opatření jsou formou příkazní smlouvy stanoveny pro Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. finanční prostředky ve výši 19.068.480,- Kč. Jedná se tedy o úsporu ve výši 14.357.360,- Kč, a tedy o úsporu 43 % z vynaložených finančních prostředků. Po zavedení činností v rámci Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. se v následujícím období počítá s dalšími účelnými úsporami.

  • Komplexní náklady spojené s přesunem výše uvedených činností a s jejich komplexní implementací uhradí Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. beze zbytku z finančních zdrojů vytvořených ze správy bytového fondu v jejich vlastnictví.

Jak vyplývá z výše uvedeného, z mandátní odměny, kterou od městské části Praha 3 dostávala Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., nebudou použity žádné finanční prostředky.

Současně je nutno uvést, že městská část Praha 3 vzhledem k převodu činností nebude již v roce 2017 vyplácet společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. formou mandátní smlouvy žádné finanční prostředky.

Závěrem je třeba uvést, že zadavatel postupoval tak, jak vyplývá z výše uvedených podkladů, aby převod činností na Správu zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. byl účelný a hospodárný a byla tak jednoznačně zajištěna efektivní péče řádného hospodáře.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního