Žádost ze dne 5.10.2016

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění

Žádám tímto o poskytnutí informace týkající se fáze stavebního řízení na rekonstrukci a zateplení, týkající se domu v místě mého bydliště.

Konkrétně žádám o sdělení, zda a s jakým výsledkem skončilo výběrové řízení na zhotovitele stavby, jaká firma byla vybrána, zda je výběr definitivní a zda bylo napadeno rozhodnutí o výběru, jaký je harmonogram stavby, kdy má být rekonstrukce zahájena a kdy ukončena.  

Tento dotaz navazuje na moji obdobnou žádost datovanou 22. 6. 2016, na kterou jste odpověděli dopisem z 1. 7. 2016 pod č. j. UMCP3 067210/2016 . Dle poskytnuté informace měl být výběr realizován do konce třetího čtvrtletí 2016 (lhůta uplynula) a tento měsíc se mělo započít se stavbou.

O postupu realizace nemám žádnou informaci z oficiálních zdrojů. Na webových stránkách MěČ Praha 3 je jen publikována odpověď na moji výše uvedenou žádost. Na stránkách Radničních novin byla uveřejněna informace o výběru dodavatele a rekonstrukčních pracích ohledně všech domů, které měly být rekonstruovány ve stejné době, s výjimkou bloku domů s vchody z ulic Českobratrská, Sabinova a Rokycanova.

Prosím potvrďte mi jen, zda budou vchody Českobratrská 274/9 a 272/7 privatizovány společně. V původní odpovědi v pasáži o privatizaci Českobratrská 274/9 nebyla zmíněna vůbec a Českobratrská 276/11 dvakrát.  


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 5.10.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci fáze stavebního řízení na rekonstrukci a zateplení domu v ulici Českobratrská, Praha 3 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Výběrové řízení na výběr zhotovitele k zakázce „Stavební úpravy panelových domů Praha 3, ul. Rokycanova 18, Sabinova 8 a 10, Českobratrská 7, 9 a 11“ nebylo ukončeno. Dva uchazeči využili svého práva na podání námitek proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a o vyloučení uchazeče. V současné době byla těmto dvěma uchazečům odeslána oznámení zadavatele o neuznání podaných námitek. Dle zákona mohou ještě ze strany uchazečů následovat podání podnětu na přezkoumání úkonů zadavatele k orgánu dohledu.

Harmonogram stavby je nastaven v délce 7 měsíců od jejího zahájení. Rekonstrukce může být zahájena až po definitivním výběru zhotovitele, resp. po úplném dokončení výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Podle vývoje v závěrečné fázi výběrového řízení může tedy k zahájení stavby dojít ještě v závěru roku 2016, ale v případě řešení podnětu uchazečů orgánem dohledu také až začátkem roku 2017. Rovněž budou zohledněny klimatické vlivy.

K Vašemu dotazu ohledně privatizace objektu Českobratrská uvádíme, že celý blok bytových domů Českobratrská, Sabinova Rokycanova bude privatizován současně, vchody 274/9 a 272/7 by měly tvořit jedno SVJ.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního