Žádost ze dne 3.11.2016

Věc: Žádost o poskytnutí informace (podle zákona č. 106/ 1999 Sb. osvobodném přístupu k informacím, ve zněnípozděj

Žádá o poskytnuti informace (chllrakteristika):

 • den  zavedení  systému  tzv.  spotřebitelského ombudsmana;
 • právní předpis. na jehož základě je systém tzv. spolřebitelského ombudsmana realizován;
 • počet případů, v nichž došlo k využití systému tzv. spotřebitelského ombudsmana za celou dobu jeho fungování a dále rozdělení počtů na jednotlivé kalendářní roky;
 • celkový počet vyřešených sporů prostřednictvím systému tzv. spotřebitelského ombudsmana;
 • nejčastější výsledek ukončeni řešení sporu prostřednictvím systému tzv. spotřebitelského ombudsmana;
 • přibližný časový úsek od přijetí  vstupního  formuláře  od  spotřebitele nadepsaným správn ím úřadem do vyf-ešení sporu v rámci systému tzv.  spotřebitelského ombudsmana;

  Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

  Dne 3.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci systému spotřebitelského ombudsmana podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 • systém byl zaveden v květnu roku 2013
 • systém spotřebitelského ombudsmana je realizován na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele
 • na živnostenském úřadě MČ Praha 3 jsou evidovány dva případy, oba v roce 2013
 • povinnému subjektu není znám výsledek sporů, oba případy byly postoupeny vybranému občanskému sdružení a České obchodní inspekci (ČOI)
 • na živnostenském odboru MČ Praha 3 byl sepsán protokol – spotřebitelský záznam s postiženým spotřebitelem a tento byl s dostupnými podklady postoupen vybranému občanskému sdružení za účelem pomoci spotřebiteli řešit danou situaci. O postupu občanského sdružení ve věci nebyl zdejší živnostenský odbor informován. Dále byla věc postoupena ČOI.
 • povinný subjekt nemá údaje o výsledku a době trvání sporů k dispozici. Nicméně od sepsání protokolu spotřebitelského záznamu s postiženým spotřebitelem na místě v prostorách živnostenského odboru k jeho postoupení uplynuly 2 dny v prvním řešeném případě a jeden den v druhém řešeném případě.