Žádost ze dne 23.11.2016

Vážený pane tajemníku,

Obracím  se na Vás na základě zákona  o veřejných  informacích  a správního řádu  s  žádostí/prosbou o následující informace:

  1. Dělá  Mú  Praha  3  náhodné  I  pravidelné  kontroly  svých  zaměstnanců  na  to,  zda-li (ne)pracují pod vlivem toxických I návykových I omamných látek?
  2. Pokud ano, jak často a s jakým výsledkem?
  3. Pokud ne, proč?

V případě,  že  mám  konkrétní   podezření  na  nějakého   pracovníka,   na  koho  na   Mú Praha 3 se mám obrátit?


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 23.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci kontroly zaměstnanců - návykové látky podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1) Postup při vyšetření zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3 na přítomnost alkoholických nebo jiných omamných látek upravuje pracovní řád Úřadu městské části Praha 3. Oprávnění k vyšetření má tajemník ÚMČ, příslušný vedoucí odboru a vedoucí oddělení personální práce a mezd. Vyšetření zpravidla podstoupí zaměstnanci, u nichž se lze důvodně domnívat, že jsou pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

2) Vyšetření probíhá nepravidelně, zpravidla na podnět nadřízeného zaměstnance za podmínky naplnění výše uvedené důvodné domněnky.

3) -

4) Doporučujeme využít formu stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stížnost se podává správnímu orgánu, na jehož postup či chování zaměstnance si chcete stěžovat. Dále si dovolujeme upozornit, že stížnost musí mít náležitosti podání podle § 37 správního řádu.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního