Žádost ze dne 21.10.2016

Věc: Žádost o informace

Vážení,

v souladu s § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, resp. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující infor­ mace:

 1. Jaké informační systémy ve smyslu § 2 zákona 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví, evi­ dence majetku, atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
 2. Jaké informační systémy využíváte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a doda­ vatele.
 3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a doda­ vatele.
 4. Využíváte nějaký informační systém pro komunikaci mezi Radou a Úřadem? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
 5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název pro­ duktu a dodavatele.

Prosím o poskytnutí informace v elektronické podobě e-mailem. Dokumenty poskytněte v elek­ tronické strojově čitelné a upravitelné podobě (např. formáty ODT, DOCX, XLS, nikoliv PDF, obrázky apod.), kdykoliv je to možné. Předem děkuji za Vaši vstřícnost.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 21.10.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci informačních systémů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Městská část Praha 3 má v současné době ve smyslu ve smyslu 365/2000 Sb. registrovaný jeden informační systém (ID 1231), který je složen z několika vzájemně integrovaných modulů od různých dodavatelů:

 1. pro zpracování ekonomických agend využíváme GINIS, dodavatel GORDIC
        pro evidenci majetku využíváme ENO, dodavatel Marbes, oba moduly vzájemně integrované
 2. Pro kompletní zpracování mezd, personalistiky a docházky využíváme FLUX P&M, dodavatel Flux
 3. Spisovou službu vedeme v eSpis, dodavatel ICZ
 4. Software pro komunikaci mezi Radou městské části Praha 3 a úřadem nepoužíváme (kromě emailové komunikace), byl-li dotaz směrován na software pro tvorbu usnesení, používáme vlastní, zakázkově zpracované řešení založené na Adobe formulářích.
 5. využívaný inf. systém je uvedený v informačním systému o informačních systémech veřejné správy, viz https://www.sluzby-isvs.cz/ISoISVS/, dodavatelé Marbes, GORDIC, FLUX, ICZ, GEPRO

Seznam registrovaných činností:

 • Pohřebnictví - A32
 • Místní poplatky - A42
 • Uzavírání manželství a určování otcovství - A46
 • Registrace agend a orgánů veřejné moci pro výkon agendy - A113
 • Evidence obyvatel a rodná čísla - A115
 • Občanské průkazy - A117
 • Cestovní doklady občanů České republiky - A118
 • Živnostenské podnikání - A121
 • Územní identifikace - A123
 • Czech POINT-kontaktní místo veřejné správy - A345
 • Provozování loterií a jiných podobných her - A404
 • Správní poplatky - A405
 • Matriky - A414
 • Rejstřík trestů - A483
 • Sociální služby - A530
 • Péče o válečné hroby - A549
 • Geologické práce - A560
 • Územní plánování a stavební řád - A565
 • Výkon státní správy ve věcech civilního letectví - A575
 • Státní statistická služba - A688
 • Omezení nočního provozu zastaváren - A761
 • Nouzové zásoby ropy a řešení stavu ropné nouze - A819
 • Hospodářská opatření pro krizové stavy - A821
 • Myslivost - A943
 • Činnosti dle zákona o zemědělství - A944
 • Státní správa rybářství - A946
 • Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě -A960
 • Ochrana přírody a krajiny - A963
 • Státní správa lesů - A967
 • Státní občanství České republiky - A1023
 • Správa, evidence a dozor v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření - A1028
 • Sociální zabezpečení - A1029
 • Silniční doprava - A1042
 • Veterinární zákon - A1044
 • Ochrana utajovaných informací a bezpečnostní způsobilost - A1061
 • Ochrana spotřebitele - A1083
 • Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) - A1089
 • Volný pohyb služeb - A1092
 • Rostlinolékařská péče - A1094
 • Místní referendum - A1095
 • Hlavní město Praha (Zákon o hlavním městě Praze) - A1098
 • Agenda zákona o pohonných hmotách - A1104
 • Nakládání s bezpečnostním materiálem - A1115
 • Ochrana ovzduší - A1126
 • Volba prezidenta republiky - A1133
 • Přestupkový zákon - A1149
 • Správní řád - A1153
 • Zákon o vodách - A1162
 • Ochrana zvířat proti týrání - A1182
 • Volby do Parlamentu České republiky - A1183
 • Sociálně-právní ochrana dětí - A1185
 • Odpadové hospodářství - A1186
 • Poskytování informací - A1261
 • Volby do Evropského parlamentu - A1262
 • Volby do zastupitelstev obcí - A1281
 • Volby do zastupitelstev krajů - A1282
 • Ochrana zemědělského půdního fondu - A1283
 • O úřednících územních samosprávných celků - A1301
 • Ověřování (vidimace a legalizace) - A1342
 • Archivnictví a spisová služba - A1343
 • Předcházení ekologické újmě a EMAS - A1385
 • Cestovní ruch - A1386
 • Státní pozemkový úřad - A1581
 • Krajské referendum - A1601
 • Kontrolní řád - A1661
 • Správa spotřebních daní - A1722

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního