Žádost ze dne 20.9.2016

Žádost o poskytnutí informací

Vážení,

ve  smyslu zákona  č.  106/1999  Sb., o  svobodném  přístupu  k informacím;  žádám  povinný subjekt, tj. Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby,o poskytnutí informací ohledně zahájených stavebních řízení,která se týkají nemovitosti - bytový dům č. p. 1203, ulice Ondříčkova, Praha 3; a to ode  dne  1. ledna  2010 do  dne  podání této  žádosti, a  dále  o  poskytnutí  dokumentů  týkajících  se předmětné nemovitosti,konkrétně:

 1. Žádosti a ohlášení týkající se stavebních úprav nemovitosti
 2. Vydaná povolení ohledně předmětné nemovitosti, podaných či vydaných ve stejné lhůtě.

Pokud by to bylo možné, žádám o poskytnutí veškerých materiálů elektronicky, do datové schránky. Zároveň žádám o předběžnou informaci ohledně výše poplatku za poskytnutí informací a dokumentů.

Děkuji předem za kladné vyřízení mé žádosti,s úctou


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 20.9.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci bytového domu - Ondříčkova 1203, Praha 3 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 1. V příloze Vám zasíláme žádosti a ohlášení týkající se stavebních úprav nemovitosti, podaných ve stejné lhůtě:
  1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby z 13. 05. 2011
  2. Žádost o stavební povolení ze 14. 03. 2012
  3. Oznámení o užívání stavby z 06. 04. 2016
  4. Oznámení změny stavebníka z 23. 08. 2016
 2. V příloze Vám zasíláme vydaná povolení ohledně předmětné nemovitosti, vydaných ve stejné lhůtě:
  1. Územní rozhodnutí o změně stavby č.j. OV/1069/11/Svib z 11. 07. 2011, právní moc 30. 08. 2011
  2. Stavební povolení č.j. OV/1264/12/KZ z 18. 07. 2012, právní moc 01. 09. 2012

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

Přílohy: Oznámení - změna stavebníka 23_08_2016, Oznámení užívání stavby - průjezd 06_04_2016, SP průjezd, výtah, parkoviště 18_07_2012, ÚR výtah, parkoviště 11_07_2011, Žádost o SP-průjezd, výtah, parkoviště 14_03_2012, Žádost o umístění stavby 13_05_2011