Žádost ze dne 20.9.2016

VĚC: žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/ 1999 Sb.

V Praze dne 20.9.2016

S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění, a to:

  1. Jakým způsobem, z čeho odvodil zadavatel zadávací cenu zakázky, jejímž předmětem bylo „Zpracování analýzy činností vykonávaných společnostmi Správa majetkového portfolia Praha 3 a Správa zbytkového majetku Praha 3 na základě mandátních smluv uzavřených s Městskou částí Praha 3 a následně zpracování studie proveditelnosti činností"? (viz usnesení Rady MČ Praha 3 č. 141 ze dne 2. 3. 2016)
  2. Jakým způsobem, z čeho odvodil zadavatel zadávací cenu zakázky, jejímž pfedmětem byla „Podpora při implementaci zavedení poskytování právy nemovitostí pro Městskou část Praha 3 ze společnosti SZM a.s. (viz usnesení Rady MČ Praha 3 č. 538 ze dne 20. 7. 2016).

Požadované informace v tištěné podobě žádám zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději však v předmětné zákonem stanovené lhůtě.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 20.9.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci zadávacích cen zakázek týkajících se SZM a.s. a SMP a.s. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Zadávací cena zakázky nebyla zadavatelem v zadávacích podmínkách stanovena; příslušná legislativa to nevyžaduje.

Zadavatel v tomto případě postupoval podle příslušné legislativy a rovněž podle směrnice Rady městské části Praha 3 o postupu při zadávání veřejných zakázek, dle usnesení Rady městské části Praha 3 č. 160/2014 z 10. 3. 2014.