Žádost ze dne 20.9.2016

VĚC: žádost o poskytnutí informací dle z.č. 106/ 1999 Sb,

Vážená paní, vážený pane,

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o
poskytnutí těchto informací:

*- celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu "radniční
listy" vynaložené Vaší městskou částí v období 1. 1. 2015 až 31.12.2015*
*- seznam externích dodavatelů, kteří se na výrobě radničních listů podílí
(např. název tiskárny, distributora atd.) *
*- v jakém nákladu Vaše radniční listy vychází*

Vámi zaslané informace neplánuji publikovat a nemají sloužit ani k žádnému
"očerňování", mají sloužit jako podklad pro analýzu na toto téma. Se
stejným dotazem oslovuji více městských částí.


Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i případné
rozhodnutí o odmítnutí žádosti postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu.
Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na
vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Pokud bude Vaše odpověď a poskytnuté informace automaticky zveřejněny na
internetu, žádám, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ
OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do
odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený
pane, vážená paní".
 


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 20.9.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci Radničních novin podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • za období 1.1.2015 až 31.12.2015 byly celkové externí náklady 2.102.028,- Kč
    • 1.712.568,- Kč  - 11x tisk novin, R Media, spol. s r.o.                                       
    • 389.460,- Kč  - 11x rozvoz novin, Česká pošta 
  • externími dodavateli jsou výše zmíněné R Media, spol. s r.o. a Česká pošta
  • Radniční noviny vycházejí v nákladu 60.000 výtisků

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního