Žádost ze dne 14.11.2016

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Transparency International - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), Úřad městské části Praha 3 (dále jen „povinný subjekt") o poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkaji veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Urbanistická studie Vrch sv. Kříže - problémy daného území a možnosti řešení (č. zakázky 049993/2016).

Konkrétně  žadatel ka žádá o:

  1. Zaslání kopií nabídek, které do této zakázky povinný subjekt obdržel, tedy nabídek uchazečů: Ing. arch. Josef Pleskot, AP Atelier; A plus spol. s r.o.; D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Jelikož se jedná j iž o ukončené řízení k zadání  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,  je požadovaná žádost o poskytnuti infonnací v souladu s rozhodnutím  Krajského  soudu v Ústí nad Labem z 25. 4. 2012 sp. zn. 15 Ca 89/2009-55, zveřejněném ve sbírce Nejvyššího správního soudu pod č. 2694/2012 Sb. Požadované inforn1ace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti v elektronické podobě, případně  poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka trvá na přímém poskytnutí  všech  požadovan ých informací, a to  i pokud j iž byly zveřejněny.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 14.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci nabídek na zakázky – Urbanistická studie Vrch sv. Kříže podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • v příloze Vám zasíláme požadované nabídky

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Příloha: A plus, AP, D plus