Žádost ze dne 14.11.2016

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych vás požádal o informaci, zda a za jakých podmínek (finančních, operativních) byla uzavřena formální či neformální dohoda mezi MČ Praha 3 (resp. jejím úřadem či jeho součástí) a rozhlasovou stanicí Country Radio (resp. Country Radio s. r. o.) týkající se spolupráce v roce 2016.
Pokud taková dohoda byla uzavřena, kdo o ní rozhodl?

Informaci poskytněte elektronicky na email: foi+request-5988-bbdd6cde@infoprovsechny.cz

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

14/11/2016
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 14.11.2016 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci dohody s Country rádiem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

  • povinný subjekt neeviduje žádnou dohodu s rozhlasovou stanicí Country Radio

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního