Žádost ze dne 3. 12. 2015

1. Podkladový materiál, podnět z místního šetření DS-2, kterým SMP Praha 3 a.s. jako správce nemovitosti požádala o projednání věci v Komisi pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3. Jedná se o podklad, na základě kterého bylo schváleno Usnesení RMČ č. 716 ze dne 23.9.2015. 2. Informace o délce výpovědní lhůty - k jakému termínu dojde ke skončení nájmu u bytu č.2 a č.18 3. Seznam bytových jednotek v nájemním objektu Jeseniova 19, kterým vlastník domu udělil souhlas s přenecháním bytu do podnájmu (číslo nájemní jednotky, termín udělení písemného souhlasu s podnájmem, počet osob, které měly být/mají být/jsou v bytové jednotce přihlášeny k odběru služeb.

poskytnutí informace

Dne 19. 11. 2015 byla na Úřad městské části Praha 3, odbor organizačnídoručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci nájmu bytových jednotek v objektu Jeseniova 19/519 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Požadované informace Vám poskytujeme v příloze.