Žádost ze dne 22. 12. 2015

Dobrý den, Prosím o pořízení kopií veškeré dokumentace, která se týká výstavby a zprovoznění výtahu na adrese Koněvova 85/47 Praha 3 Žižkov. Dále prosí m o vyjádření stavebního úřadu v jakém režimu tento výtah nyní eviduje a zda-li jsou ve spojení s výstavbou, provozem a právním stavem (rozdílné vlastnictví pozemku pod výtahem a výkladu nároku při využívání společných prostor domu) neporušeny nějaké povinnosti vyplývajících z nějaké legislativy. Případné náklady a pokyny k zaplacení prosím zaslat na emai. Děkuji

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 Dne 22.12.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci dokumentace k výstavbě a zprovoznění výtahu na adrese Koněvova 857/47, Praha 3, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

1.   V příloze Vám zasíláme kopie dokumentů pořízené z archivu stavebního úřadu, které se týkají předmětného výtahu:
-      Rozhodnutí č.j. OV/1735/08/KZ z 24. 07. 2008 „Stavební úpravy v podkroví domu čp. 857 k.ú. Žižkov, Koněvova 47, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření stávající bytové jednotky 1+1 na byt 4+k.k. včetně instalace plynového etážového vytápění“.

-      Územní souhlas č.j. OV/2956/10/KZ ze 14. 12. 2010, souhlas s umístěním stavby „Přístavba osobního výtahu ke dvorní fasádě domu čp. 857 k.ú. Žižkov, Koněvova 47, Praha 3, umístěná na pozemku č.parc. 462/4, k.ú. Žižkov“.

-      Rozhodnutí č.j. OV/260/11/KZ z 09. 03. 2011 „Stavební úpravy v podkroví domu              čp. 857 k.ú. Žižkov, Koněvova 47, Praha 3, které budou prováděny za účelem rozšíření stávající bytové jednotky 1+1 na byt 4+k.k. včetně instalace plynového etážového vytápění“. Povolení změny stavby před jejím dokončením spočívající ve změně dispozičního řešení bytu v půdním prostoru domu, vybudování balkónů ve 2., 3., 4. a 6.NP a přístavbě osobního výtahu ke dvorní fasádě domu na pozemku č.parc. 462/4, k.ú. Žižkov a prodloužení termínu výstavby

-      Oznámení o užívání stavby podle §120 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)              „Přístavba osobního výtahu ke dvorní fasádě domu, vybudování balkónů, č.parc. 462/4, k.ú. Žižkov“, z 11. 05. 2015, podané stavebníky.

-      Opatření stavebního úřadu Zn. OV/945/15/KZ-z ze dne 27. 05. 2015 o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby dne 09. 06. 2015 v 9:00 hod.- Pozvánka.

-      Zápis ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, sepsaný dne 09. 06. 2015 v Praze 3, Koněvova 47.

2.   K druhému bodu Vaší žádosti:
-      Stavební řízení ve věci předmětného výtahu bylo skončeno vykonáním závěrečné kontrolní prohlídky, jejímž výsledkem je závěr, že výtah lze užívat od 10. 06. 2015. Tento výtah stavební úřad dále neeviduje. V souvislosti s výstavbou výtahu a jeho uvedením do provozu byly splněny veškeré požadavky dané stavebním zákonem a předpisy navazujícími. Soukromoprávními záležitostmi při využívání společných prostor domu se stavební úřad nezabývá.