Žádost ze dne 22. 12. 2015

Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náplň) vedoucího a referentů oddělení veřejných zakázek a výběrových řízení, a to jejich anonymizovanou kopií. Současně žádám o podání informace o obsahu předpisu, který stanovuje oprávnění k podpisování písemností jménem Městské části, včetně oddělení veřejných zakázek a výběrových řízení (např. podpisový řád), a to jeho naskenovanou kopií.

poskytnutí informace

Dne 23. 11. 2015 byla na Úřad městské části Praha 3, odbor organizačnídoručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci popisu pracovní činnosti vedoucího a referentů oddělení veřejných zakázek podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

Úřad městské části Praha 3 nemá zřízeno oddělení, které uvádíte ve Vašem dotazu. Agendu veřejných zakázek má v pracovní činnosti jeden z referentů odboru kanceláře úřadu.

Níže uvádíme popis pracovní činnosti tohoto zaměstnance:

Katalog: 1.01.04.10.2 Příprava, zadávání a kontrola zakázek malého rozsahu

Koordinátor veřejných zakázek:

  • na základě pokynu tajemníka a v součinnosti s příslušnými vedoucími odborů připravuje a zpracovává písemné podklady pro vyhlášení veřejných zakázek
  • zabezpečuje a odpovídá za návrhy usnesení RMČ ve vztahu k veřejným zakázkám
  • realizuje samostatná výběrová řízení podle zákona o veřejných zakázkách, vede a odpovídá za jejich evidenci

Vnitřním předpis upravující předmětný proces je směrnice Rady MČ o postupu při zadávání veřejných zakázek. Tato směrnice je veřejně dostupná např. zde: http://www.praha3.cz/public/83/9e/f2/247860_127231_RMC_2014_0160.pdf