Žádost ze dne 21. 10. 2015

Žádost o poskytnuti informace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 žádá: odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Žádám o informaci o právním stavu bytu č. 26 v domě č. p. 1814, Praha 3 - Žižkov, jehož jsem nájemcem, konkrétně, zda je kolaudován jako byt či jako nebytový prostor (ateliér), a dále, jak byl kolaudován historicky - od první kolaudace po současný stav. 2. Žádám o zaslání kopie aktuálního kolaudačního rozhodnutí k tomuto bytu a o informaci, zda je možno nahlédnout do spisu k příslušnému kolaudačnímu řízení. 3. Pokud byt č. 26 v domě č. p. 1814 není kolaudován jako byt (určený k bydlení), žádám o informaci, kdy a z jakých důvodů došlo k jeho odlišné kolaudaci, proč o tom nebyl zpraven nájemce bytu, jak mohlo k odlišné kolaudaci dojít, když je byt užíván od počátku výstavby k bydlení a existuje k němu platná nájemní smlouva. 4. Žádám o informaci, jak jsou kolaudovány byty sousední, tedy byt. č. 25 v domě č. p. 1814 a dále dva byty ve stejném podlaží sousedního domu č. p. 1815 (oba byty s balkonem) - zda jde o byt či nebytový prostor. 5. Pokut jsou byty shora uvedené (č. 25 v domě č. p. 1814 a dva byty ve stejném podlaží domu č. p. 1815) kolaudovány odlišně od bytu č. 26 v domě č. p. 1814, žádám o vysvětlení, co vedlo k takto Odlišné klasifikaci, v čem se byt č. 26 od ostatních uvedených bytů liší.

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 21.10.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ve věci:

1.   V jakém právním stavu se nachází byt č. 26 v domě č.p. 1814, Praha 3 – Žižkov, jehož jste nájemcem, zda je kolaudován jako byt, či jako nebytový prostor (ateliér) a dále, jak byl kolaudován historicky – od první kolaudace po současný stav.

2.   Žádáte o zaslání kopie aktuálního kolaudačního rozhodnutí k tomuto bytu a o informaci, zda je možno nahlédnout do spisu k příslušnému kolaudačnímu řízení.

3.   Pokud byt č. 26 v domě č.p. 1814 není kolaudován jako byt (určený k bydlení), žádáte o informaci, kdy a z jakých důvodů došlo k jeho odlišné kolaudaci, proč o tom nebyl zpraven nájemce bytu, jak mohlo k odlišné kolaudaci dojít, když je byt užíván od počátku výstavby k bydlení a existuje k němu platná nájemní smlouva.

4.   Žádáte o informaci, jak jsou kolaudovány byty sousední, tedy byt č. 25 v domě č.p. 1814 a dále dva byty ve stejném podlaží sousedního domu č.p. 1815 (oba byty s balkonem) - zda jde o byt či nebytový prostor.

5.   Pokud jsou byty shora uvedené (č. 25 v domě č.p. 1814 a dva byty ve stejném podlaží domu č.p. 1815) kolaudovány odlišně od bytu č. 26 v domě č.p. 1814, žádáte o vysvětlení, co vedlo k takto odlišné klasifikaci, v čem se byt č. 26 od ostatních uvedených bytů liší.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:

1.   Vámi uváděný byt č. 26 je kolaudován jako ateliér a vždy tak historicky byl. Jeho užívání bylo povoleno výměrem MHMP č.j. III-5.218/33 ze dne 10. února  1933. V únoru 1942 se pokusil nový vlastník domu úpravou změnit způsob užívání na byt, ale výměrem MHMP č.j. III-20.523/43 z 9. 3. 1943 bylo toto zamítnuto. Dne 7. 9. 2012 odbor majetku ÚMČ Praha 3 Oznámení změny užívání ateliérů v 7. NP bytového domu Koněvova 146/1814, Praha 3 – Žižkov, pro bytové účely. Rozhodnutím odboru výstavby č.j. OV/2134/12/Jan ze dne 8. 10. 2012 byla tato změna pro ateliéry – jednotky č. 25 a 26 v 7. NP domu č.p. 1814, k.ú. Žižkov, Koněvova 146, Praha 3 na byty zakázána. Zejména proto, že nebyly splněny požadavky prováděcí vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, čl. 24 vyhlášky.

2.   Viz příloha. Do spisu vedenému k předmětné nemovitosti je možné nahlédnout v archivu odboru výstavby Seifertova 51, 3. patro, v úřední dny (pondělí, středa) na základě písemného souhlasu vlastníka nemovitosti.

3.   Viz odst. 1, historicky nikdy nedošlo k jeho kolaudaci na byt, od počátku existence domu se jednalo o ateliér. K pronájmu za byt došlo patrně již za éry OPBH.

4.   Pro jednotku č. 25 v domě č.p. 1814 platí totéž, co pro Vaši jednotku č. 26. Dva byty v 7. NP sousedního domu č.p.1815 jsou užívány legálně jako byty na základě souhlasu se změnou v užívání.

5.   Pro udělení souhlasu se změnou užívání stavby je pro stavební úřad rozhodující způsob, respektive kvalita podání žadatele. Žadatel musí úřadu předložit k předmětné stavbě doklady o souladu s požadavky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve smyslu prováděcí vyhlášky č. 26/199 Sb. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, nyní vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Pokud tomu tak není, nemůže stavební úřad změnu povolit.

Pro Vaši informaci uvádíme, že v současné době zajišťuje Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., IČ:28954866, pasportizaci jednotek č. 1, 3, 4, 25 a 26 v domě Koněvova 1814A/146 za účelem změny užívání.

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního