Žádost ze dne 18. 11. 2015

Dále žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., tj. informace, zda existuje ve formě písemné či jiné metodický pokyn, návod nebo jiná obdobná instrukce bez ohledu na jejího původce, která upravuje postup správního úřadu ve věci posuzování splnění podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně se jedná o podmínku doložit oprávněnost k užívání bytu. Žádám o sdělení, zda tato informace existuje, a v případě její existence, žádám o její poskytnutí. V případě, že budete požadovat úhradu nákladů dle §17 zákona, žádám o oznámení výše požadovaných nákladů včetně vyčíslení jednotlivých položek, ze kterých se náklady skládají. S pozdravem

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

 Dne 18. 11. 2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci existence metodického pokynu, návodu nebo jiné obdobné instrukce, která upravuje postup správního úřadu ve věci posuzování splnění podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-      Povinný subjekt speciální instrukce, metodický pokyn či návod k posuzování Vámi dotazované podmínky uvedené v § 10 odst. 6 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb. od Ministerstva vnitra, metodicky nadřízeného subjektu, k dispozici nemá. Povinný subjekt k této problematice podpůrně využívá „Systém ASPI“, který poskytuje výklad k jednotlivým ustanovením právních předpisů, jimiž se povinný subjekt při výkonu své činnosti řídí.