Žádost ze dne 14. 10. 2015

Dobrý den, dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k hospodaření vašeho úřadu (městské části) s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Seznam požadovaných informací je uveden v příloze této Žádosti (papírová nebo elektronická odpověď) nebo lze na ně odpovědět v on-line dotazníku na této adrese bit.ly/vyzkum-invest (on-line odpověď). Jedná se celkem o *10 otázek*, které vyjadřují skutečnosti v souvislosti s přípravou a realizaci investičních projektů v rámci vaší organizace. Poskytnuté informace budou anonymizovány a nebudou nikde individuálně zveřejněny. Tyto informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy včetně státem zřízených institucí. Cílem výzkumné činnosti je analyzovat a posoudit používané způsoby a metody hodnocení a výběru investičních projektů uvedených subjektů, posoudit na vybraných příkladech investičních projektů efektivnost kapitálových výdajů z hlediska celospolečenského užitku a míru plnění cílů těchto projektů a navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke zvýšení celospolečenského užitku takto vynakládaných finančních prostředků. Předem děkuji za součinnost při poskytnutí uvedených informací.

Dne 14.10.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci zodpovězení dotazníku  v souvislosti s přípravou a realizací investičních projektů v rámci naší organizace. V této věci Vám sdělujeme následující:

V přílohách Vám poskytujeme požadované informace.