Žádost ze dne 10. 12. 2015

Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, jejichž jste zřizovatelem podle Zákona č. 56/2001Sb a jeho novely č. 239/2013 Sb. § 80 odst. 4 písm. k) ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu uděleného oprávnění podle § 65 uvedeného zákona, minimálně však v rozsahu uvedeném pod písmeny a), b) c) d) a f): a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění d) místo, kde je stanice měření emisí provozována f) rozsah provádění měření emisí Děkuji Vám a přeji Vám příjemný den,

Dne 10.12.2015 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

-      předmětná agenda není Statutem hl.m. Prahy svěřena městským částem, povinný subjekt tedy nedisponuje požadovanými údaji a je nutno se obrátit na Magistrát hl.m. Prahy

  

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního