Žádost ze dne 9. 11. 2014

Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací: Dne 7. listopadu 2014 mě Úřad městské části Praha 3 přípisem s č.j. OOS/R/094924/2014/Su-767 vyrozuměl o tom, že téhož dne byla věc mého podnětu k zahájení řízení o přestupku v oblasti střetu zájmů dle zák. č. 159/2006 Sb. dle zák. o přestupcích odložena. Dále jsem byl vyrozuměn o tom, že dne 7. listopadu 2014 k předmětné věci „podal vysvětlení ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů“, tedy státního orgánu, u něhož podle mého názoru není zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, správně aplikován a u něhož jmenovitě někteří veřejní funkcionáři zřejmě nesplnili svoji zákonnou povinnost podat svá čestná prohlášení o střetu zájmů příslušnému evidenčnímu orgánu. Dovoluji si upozornit, že mé žádosti podané Ústavu pro studium totalitních režimů dne 24. září 2014 o nahlížení do registru o střetu zájmů nebylo zatím vyhověno. Konkrétně mi tedy byl již měsíc a půl odepřen žádaný přístup do registru, s kterým zákon o střetu zájmů však v ust. § 13 odst. 2 a 4 výslovně počítá, když stanovuje, že „každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru“. Dále citovaný zákon stanovuje, že evidenční orgán je povinen sdělit žadateli „bez zbytečného odkladu“ uživatelské jméno a přístupové heslo do registru. Podotýkám, že Ústav pro studium totalitních režimů nijak neodpověděl ani na mé jasně položené dotazy ze 4. října 2014, jakému evidenčnímu orgánu a kdy podali jmenovitě uvedení veřejní funkcionáři Ústavu a jemu podřízeného Archivu bezpečnostních složek svá čestná prohlášení o střetu zájmů, nejednalo-li se o Kancelář Ústavu pro studium totalitních režimů. Také tím došlo k faktickému porušení zákona o střetu zájmů a rovněž nastala situace, kdy byl občan zkrácen na svých právech. Jelikož hodlám rozhodně věc dále sledovat, žádám Vás tímto o poskytnutí „vysvětlení“, které Vašemu úřadu dne 7. listopadu 2014 podal ředitel Kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů. Trvám na přímém poskytnutí informací dle § 6 odst. 2 InfZ a žádám též o zveřejnění poskytnutých informací do 15 dnů od poskytnutí informací způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vaši odpověď očekávám v zákonné lhůtě od doručení této žádosti.

Vážený pane,

k Vaší žádosti doručené Úřadu městské části Praha 3 dne 9. 11. 2014 Vám zasílám kopii požadovaného záznamu o podání vysvětlení ze dne 7. 11. 2014, č.j. OOS/R/094924/2014/Su-767.

Souběžně zasílám i rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti z důvodu ochrany osobních údajů ze dne 13. 11. 2014, č.j. OOS/104095/2014/Su.

S pozdravem

Martin SUŠICKÝ

vedoucí oddělení správního