Žádost ze dne 5. 10. 2014

Vážení, žádám o poskytnutí informace ohledně pozemku parc.č.4303/3 v k.ú.Vinohrady (dále jen „pozemek"). Pozemek byl svěřen Městské části Praha 3 na základě usnesení č. 7/50 ze dne 31. 5. 2007. Odbor majetku MČ Praha 3 zjistil skutečnost, že Dopravní podnik hl. m. Prahy a.s.měl uzavřenou nájemné z nájemní smlouvy č. 1/00/361/0194 ze dne 15. 9. 2000, jejímž předmětem byl pozemek. Žádám o poskytnutí informace kdy a jakým způsobem se MČ Praha 3 dozvěděla o existenci nájemní smlouvy č. /00/361/0194 ze dne 15.9.2000,jejímž předmětem byl pozemek a kdy a jakým způsobem se MČ Praha 3 dozvěděla, kolik činí nájemné z této nájemní smlouvy. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Mgr. Veronika Rubešová

Vážená paní magistro,

na základě Vaši žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přlstupu k informacím, ze dne 14.10.2014, Vám sdělujeme následující:

Pozemek parc.č.4303/3 v k.ú. Vinohrady byl MČ P3 svěřen podle usneseni ZHMP č. 7/50 z 31. 5. 2007, jak je správně uvedeno v dotazu.

Předávacím protokolem z 17. 4. 2008 byl pozemek předán MČ P3 do účetní evidence, aniž by byla vyrozuměna o tom, že k němu existuje nájemní smlouva.

Městská část Praha 3 měla k dispozici nájemní smlouvu č. 1/00/361/0194 až od roku 2012. V této nájemnl smlouvě  bylo uvedeno, že účelem nájmu byla výstavba sociálního zařízení.

Sociální zařizení  bylo zkolaudováno dne 17. 4. 2002. Vzhledem k tomu, že byl splněn účel nájmu, měla MČ P3 za to, že  nájemní smlouva zanikla. Tedy před svěřením pozemku parc.č. 4303/3 do správy MČ P3.

Nájemné dle výše uvedené nájemní smlouvy bylo sjednáno na Kč 500,-/m2/rok. Jednalo se o výměru 20 m2.

S pozdravem

Iveta Vlasáková, vedoucí odboru majetku