Žádost ze dne 3. 12. 2014

Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v III. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem v těchto řízeních v daném období podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu. Ing. Jan Lukeš

Vážený pane Lukeši,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji:
V opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy zastupoval ÚMČ Praha 3 ve III. čtvrtletí 2014 nezletilé děti ve 132 případech, nezletilé dítě bylo svěřeno do výchovy matky ve 41
případech, do výchovy otce ve 4 případech, do střídavé výchovy v 6 případech.


Bylo podáno 6 návrhů na vydání předběžného opatření. Návrhy na určení lhůty a na výkon rozhodnutí nebyly podány, byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí soudu, nebyla podána
ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.

S pozdravem

Mgr. Vladimír Beran
Vedoucí odboru sociálních věcí