Žádost ze dne 28. 8. 2014

Vážení, v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím; Vás žádám o bezodkladné sdělení termínu, ve kterém bude možné nahlédnout do úplné Projektové dokumentace rekonstrukce výměníkové stanice z října 2007, která se vztahuje k výměníkové stanici původně umístěné v budově čp. 486, kat. území Vinohrady, konkr. se jedná o předložení položkového rozpočtu včetně cenové specifikace předmětné výměníkové stanice a dále předložení Smlouvy o dílo, jejíž předmětem byla dodávka výše uvedeného zařízení. Dovoluji si Vás touto cestou dále upozornit, že nebude-li našemu požadavku vyhověno, jsem mým klientem pověřen k dalším krokům, které povedou k dosažení cíle této žádosti. V úctě Společenství vlastníků Písecká 486/14

Vážený pane magistře,

provoz a údržbu topných zdrojů vykonává  pro městskou část Praha 3 společnost Správa majetkového portfolia a.s., IČ: 289 54866, se sídlem Olšanská 2666/7, 130 00.

S Vaší žádostí dle zák. č. 106/1999 Sb., v platném znění, je třeba se obrátit přímo na výše uvedenou společnost, a to konkrétně na pana Martina Kadlece, a dohodnout si s ním termín pro nahlédnutí do požadovaných dokladu.

S pozdravem

Bc. Iveta Vlasákoá, vedoucí odboru

Příloha - odpověď

Související dokumenty