Žádost ze dne 23. 8. 2014

Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v II. čtvrtletí 2014 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení v kolika případech byl zdejším úřadem v těchto řízeních v daném období podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu. S úctou Ing. Jan Lukeš.

Vážený pane Lukeši,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném

přístupu k informacím Vám sděluji:

V opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy zastupoval ÚMČ Praha 3 ve 2.čtvrtletí

2014 nezletilé děti ve 113 případech, nezletilé dítě bylo svěřeno do výchovy matky v 50

případech, do výchovy otce v 10 případech, do střídavé výchovy v 5 případech.

Bylo podáno 6 návrhů na vydání předběžného opatření. Návrhy na určení lhůty a na výkon

rozhodnutí nebyly podány, nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí soudu, nebyla podána

ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.

S pozdravem

Mgr.Vladimír Beran

Vedoucí odboru sociálních věcí