Žádost ze dne 22. 9. 2014

Vážení, v rámci průzkumu tištěných periodik územně samosprávných celků si Vás dovolujeme požádat o informace týkající se periodika vaší samosprávy (dále jen periodikum), vydávaného ve smyslu zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (dále jen tiskový zákon). Jde o periodikum, které vaše obec (městská část, kraj) buď vydává, nebo o jeho vydávání má smlouvu s jiným vydavatelem, a to i tehdy, pokud je plněno bez úplaty. Konkrétně žádáme o následující informace: 1) Identifikaci současného vydavatele periodika ve formátu: název a IČ vydavatele. Pokud je vydavatelem obec (kraj, městská část), uvedete ji, pokud jiná osoba, uvedete tuto osobu. 2) Identifikaci současného dodavatele obsahu periodika ve formátu: název a IČ daného subjektu, v případě fyzické osoby (např. na DPČ, SOD), jméno a příjmení. Pokud je dodavatel obsahu stejný jako vydavatel (např. pokud je vydavatel přímo obec a obsah dodávají výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud externí smluvní vydavatel vytváří i obsah), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný“). 3) Identifikaci subjektu, který zajišťuje distribuci periodika (např. do schránek, na odběrní místa). Pokud je subjekt, který zajišťuje distribuci periodika stejný jako vydavatel (např. pokud je vydavatel přímo obec a distribuci zajišťují výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud externí smluvní vydavatel zajišťuje i distribuci), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný“). 4) Informace, zda má dodavatel obsahu, dle bodu 2) žádosti, ve smlouvě výslovně anebo odkazem na § 4a tiskového zákona stanovenou povinnost postupovat při dodání obsahu podle ustanovení § 4a tiskového zákona, tj. „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku“. 5) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika. Pokud ano, žádáme dále o: 5.1) informace o členech redakční rady: a) informace o počtu členů redakční rady, b) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy nebo zastávající funkci starosty, místostarosty nebo radních (pokud má samospráva zřízenou radu), nebo byli do redakční rady jmenováni/zvoleni na návrh starosty, místostarosty, radních nebo tajemníka úřadu samosprávy, c) informace o počtu členů, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení jejich politické příslušnosti, nebo byli do redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva, d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 4.1 a) a b) žádosti e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice“ v zastupitelstvu. 5.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada, zastupitelstvo). 5.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle zákona o obcích (krajích, Praze) 6) informaci, zda si zastupitelstvo samosprávy vyhradilo určité pravomoci při vydávání periodika ve smyslu ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obdobně dle zákona o krajích, Praze). Pokud ano, prosíme, uveďte jaké. 7) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika (Pravidla pro vydávání, Statut apod.). Pokud ano, žádáme dále o: a) informaci, zda pravidla obsahují výslovně uvedené povinnosti ve smyslu ustanovení § 4a tiskového zákona, b) informaci, zda pravidla obsahují ustanovení o prostoru vyhrazeném členům zastupitelstva včetně opozice, c) zda pravidla obsahují ustanovení, regulující obsah periodika z hledisek, která nejsou stanovena tiskovým zákonem (nad jeho rámec), například zákaz propagace politické strany (hnutí, uskupení), zákaz volební propagace či reklamy, zákaz informací „nepravdivých“, „klamavých“, „poplašných“, „nepodložených“ „destruktivních“ apod. d) kdo podle pravidel definitivně rozhoduje o zařazení určitého článku do vydání periodika. 8) Informaci o tiskovém formátu periodika. Pokud formát neodpovídá standardním tiskovým formátům A3, A4 apod., uveďte prosím jeho velikost (šířku a výšku v cm). 9) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok. 10) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, členěných zvláště na: a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika (náklady na grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na distribuci, které jsou dodávány externími subjekty. b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části. c) výši ročních nákladů v Kč na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části. Uvedené informace prosím zašlete v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu naší kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme přednostně o poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s. Předem děkuji za vaši ochotu a spolupráci při vyřizování Žádosti S úctou Za Oživení, o. s. Mgr. Martin Kameník

Vážený pane předsedo,

městská část Praha 3 obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím dne 22. 9. 2014. K jednotlivým bodům uvádím následující odpovědi:

1) Identifikaci současného vydavatele periodika ve formátu: název a IČ vydavatele. Pokud je vydavatelem obec (kraj, městská část), uvedete ji, pokud jiná osoba, uvedete tuto osobu.
Městská část Praha 3, IČ 00063517

2) Identifikaci současného dodavatele obsahu periodika ve formátu: název a IČ daného subjektu, v případě fyzické osoby (např. na DPČ, SOD), jméno a příjmení.
Pokud je dodavatel obsahu stejný jako vydavatel (např. pokud je vydavatel přímo obec a obsah dodávají výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud externí smluvní vydavatel vytváří i obsah), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný").
Městská část Praha 3, IČ 00063517

3) Identifikaci subjektu, který zajišťuje distribuci periodika (např. do schránek, na odběrní místa). Pokud je subjekt, který zajišťuje distribuci periodika stejný jako vydavatel (např. pokud je vydavatel přímo obec a distribuci zajišťují výhradně zaměstnanci samosprávy, anebo pokud externí smluvní vydavatel zajišťuje i distribuci), stačí uvést pouze tuto skutečnost (např. „stejný").
Česká pošta, s. p., IČ 47114983 - distribuce do schránek
Rozlet servis s. r. o., IČ 24752843 - distribuce na odběrní místa

4) Informace, zda má dodavatel obsahu, dle bodu 2) žádosti, ve smlouvě výslovně anebo odkazem na § 4a tiskového zákona stanovenou povinnost postupovat při dodání obsahu podle ustanovení § 4a tiskového zákona, tj. „poskytovat objektivní a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku".
Dodavatel obsahu je stejný jako vydavatel - viz bod 2).
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor vnějších vztahů a komunikace, oddělení vnějších vztahů
Adresa pracoviště: Havlíčkovo náměstí 11, 130 85 Praha 3
Telefon: +420 222 116 111, Fax: +420 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800, DS: eqkbt8g

5) Informaci, zda má samospráva zřízenou redakční radu v souvislosti s vydáváním periodika.
Pokud ano, žádáme dále o:
5.1) informace o členech redakční rady:
a) informace o počtu členů redakční rady,
b) informace o počtu členů, kteří jsou zaměstnanci samosprávy nebo zastávající funkci starosty, místostarosty nebo radních (pokud má samospráva zřízenou radu), nebo byli do
redakční rady jmenováni/zvoleni na návrh starosty, místostarosty, radních nebo tajemníka úřadu samosprávy,
c) informace o počtu členů, kteří jsou členové zastupitelstva včetně uvedení jejich politické příslušnosti, nebo byli do redakční rady jmenováni na návrh členů zastupitelstva,
d) informace o počtu členů, kteří nepatří do skupin vymezených v bodech 4.1 a) a b) žádosti
e) informaci o počtu členů, kteří jsou zástupci „opozice" v zastupitelstvu.
5.2) informaci o tom, kdo redakční radu v rámci samosprávy ustanovil (např. starosta, rada, zastupitelstvo).
5.3) informaci, zda je redakční rada ustavena jako komise rady nebo výbor zastupitelstva dle zákona o obcích (krajích, Praze)
Je zřízena Redakční rada Radničních novin,
5. 1. a) 7; b) 2; c) ODS - 2, TOP 09 - 1, Ž(n)S - 1, ČSSD - 1; d) 2; e) 2
5. 2. Rada městské části Praha 3
5. 3. je ustavena jako komise rady

6) informaci, zda si zastupitelstvo samosprávy vyhradilo určité pravomoci při vydávání periodika ve smyslu ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obdobně dle zákona o krajích, Praze).
Pokud ano, prosíme, uveďte jaké.
Ne.

7) informaci, zda má samospráva vnitřní psaná pravidla pro tvorbu obsahu periodika (Pravidla pro vydávání, Statut apod.).
Pokud ano, žádáme dále o:
a) informaci, zda pravidla obsahují výslovně uvedené povinnosti ve smyslu ustanovení § 4a tiskového zákona,
b) informaci, zda pravidla obsahují ustanovení o prostoru vyhrazeném členům zastupitelstva včetně opozice,
c) zda pravidla obsahují ustanovení, regulující obsah periodika z hledisek, která nejsou stanovena tiskovým zákonem (nad jeho rámec), například zákaz propagace politické strany
(hnutí, uskupení), zákaz volební propagace či reklamy, zákaz informací „nepravdivých", „klamavých", „poplašných", „nepodložených" „destruktivních" apod.
d) kdo podle pravidel definitivně rozhoduje o zařazení určitého článku do vydání periodika.
Existuje Koncepce Radničních novin - listů městské části Praha 3 a Oblast činnosti redakční rada Radničních novin. Oba dokumenty schválila Rada městské části Praha 3.
a) vydavatel se řídí tiskovým zákonem
b) ano
c) ano
d) Redakční rada Radničních novin

8) Informaci o tiskovém formátu periodika. Pokud formát neodpovídá standardním tiskovým formátům A3, A4 apod., uveďte prosím jeho velikost (šířku a výšku v cm).
š: 30 cm x v: 40 cm

9) Informaci o ročním nákladu a počtu vydávaných čísel periodika za rok.
11 čísel, roční náklad 660 000 výtisků
Městská část Praha 3, Úřad městské části Praha 3, Odbor vnějších vztahů a komunikace, oddělení vnějších vztahů
Adresa pracoviště: Havlíčkovo náměstí 11, 130 85 Praha 3
Telefon: +420 222 116 111, Fax: +420 222 540 864, E-mail: podatelna@praha3.cz, Web: www.praha3.cz
IČ: 00063517, Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2000781379/0800, DS: eqkbt8g

10) Informaci o nákladech hrazených z rozpočtu samosprávy na vydávání periodika, členěných zvláště na:
a) výši ročních nákladů v Kč (vč. DPH) na služby související s tvorbou periodika (náklady na grafickou úpravu, sazbu, tisk, tvorbu obsahu atp.) mimo nákladů na distribuci, které jsou dodávány externími subjekty.
b) výši ročních nákladů v Kč na mzdy a odměny pracovníkům samosprávy, kteří se podílejí na vydání periodika; pokud se na vydání periodika podílejí jen v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části.
c) výši ročních nákladů v Kč na distribuci periodika. Pokud distribuci periodika realizují zaměstnanci samosprávy v části své pracovní povinnosti, uveďte prosím hrubým odhadem tento podíl. Pokud činí vyjádření v Kč potíže, vyjádřete prosím v počtu pracovních úvazků či jejich části.
a) 1 596 408 Kč
b) 3 na plný úvazek + 2 na ½ úvazku
c) 436 139 Kč

S pozdravem
Mgr. Tomáš Čekal
vedoucí odboru vnějších vztahů a komunikace