Žádost ze dne 20. 11. 2014

Žádám o poskytnutí informace, jakým rozhodnutím vašeho úřadu došlo k rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby podzemních nádob na tříděný odpad umístěných na pozemku 1673/3 v katastrálním území Žižkov, obec Praha. Žádám o zaslání kopií meritorních rozhodnutí správního úřadu, která v této věci nabyla právní moci. Dále žádám o informaci o všech účastnících řízení, které vedl váš úřad ve výše uvedené věci. Za poskytnutí informace dle věty předchozí považuji poskytnutí přesného jmenného výčtu všech účastníků dle informací ze spisu/spisů. U každého účastníka žádám o informaci,jak a kdy byl vaším úřadem každý účastník informován o svém postavení účastníka v daném řízení. Dále žádám o informaci, jaké další orgány se ze zákona vyjadřovaly k výše uvedené věci a jakým rozhodnutím/vyjádřením se v jej ich případě tak stalo. V případě, že budete požadovat úhradu nákladů dle §17 zákona, žádám o oznámení výše požadovaných nákladů včetně vyčíslení jednot livých položek, ze kterých se náklady skládají. S pozdravem Petr Spejchal

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, obdržel dne 20. 11. 2014 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádostí se domáháte následujících informací:

·        Jakým rozhodnutím vašeho úřadu došlo k rozhodnutí o umístění stavby a povolení stavby podzemních nádob na tříděný odpad umístěných na pozemku 1673/3 v kat.ú. Žižkov, v Praze 3. Žádáte o zaslání kopií meritorních rozhodnutí správního úřadu, která v této věci nabyla právní moci.

·        Žádáte o informaci o všech účastnících řízení, které vedl náš úřad ve výše uvedené věci. Za poskytnutí informace dle předchozí věty považujete poskytnutí přesného jmenného výčtu všech účastníků dle informací ze spisu/spisů. U každého účastníka žádáte o informaci, jak a kdy byl naším úřadem každý účastník informován o svém postavení účastníka v daném řízení.

·        Žádáte o informaci, jaké další orgány se dle zákona vyjadřovaly k výše uvedené věci a  jakým rozhodnutím/vyjádřením se v jejich případě tak stalo.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:

·        Stavba byla umístěna rozhodnutím o umístění stavby „Podzemní kontejnery na tříděný odpad, stanoviště V12 – Sudoměřská – Táboritská, na pozemku č. parc. 1673/3 a přeložka veřejného vodovodního řadu na pozemcích č. parc. 1673/3, 1688/8 a 4373/1, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3“ č.j. OV/1423/13/Mk ze dne 9. 9. 2013, které nabylo právní moci 19. 10. 2013 – viz příloha č.2.  Stavba byla povolena souhlasem s provedením ohlášené stavby „Podzemní kontejnery na tříděný odpad, stanoviště V12 – Sudoměřská – Táboritská, umístěných na pozemku 1673/3 v kat.ú. Žižkov, v Praze 3 a přeložka veřejného vodovodního řadu na pozemcích č. parc. 1673/3, 1688/8 a 4373/1, vše v k. ú. Žižkov, Praha 3“  č.j. OV/2299/13/Mk ze dne 21. 11. 2013. Ohlášení nabylo právních účinků dnem 19. 12. 2013 - viz příloha č.3.

·        Jmenný výčet všech účastníků, které vadl náš úřad ve výše uvedené věci - viz strana 8 přílohy č.2 včetně doplněného způsobu a data doručení, dále viz strana 6 přílohy č.3 včetně doplněného způsobu a data doručení.

·        Seznam dotčených orgánů a institucí, které se dle zákona vyjadřovaly k výše uvedené věci včetně výčtu dokladů - viz strana 4-5 přílohy č.2,  dále viz strana 2-3 přílohy č.3.

S pozdravem

Ing. Václav T ě t e k, vedoucí odboru výstavby