Žádost ze dne 2. 9. 2014

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE. 1. Žadatel tímto zdvořile žádá nadepsaný úřad jako správce nemovitostí ve vlastnictví Hlavního města Prahy o poskytnutí níže specifikovaných informací, a to ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. V souvislosti s prodejem (privatizací) bytových jednotek nacházejících se v domě č.p. 1937, Zelenky­ Hajského 4, který je součástí pozemku parc. č. 2125/1, a funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 2125/2, vše v obci Praha, v katastrálním území Žižkov, evidované Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha na listu vlastnictví č. 20205 (dále jen 11 Nemovitosti"), jež byl schválen usnesením č. 466 zastupitelstva městské části na 20. schůzi konané dne 18. března 2014, si Vás dovolujeme požádat o sdělení, zda: (i) byla mezi Městskou částí Praha 3 (případně Hlavním městem Prahou) jako správcem, resp. vlastníkem Nemovitostí, a Mgr. Evou Královou, případně Vlastimilem Králem uzavřena nájemní smlouva, jejímž předmětem je užívání Nemovitostí (nebo jakéhokoliv bytu v Nemovitosti); (ii ) Mgr. Eva Králová, případně Vlastimil Král využili svého předkupního práva nájemce a je plánován/již realizován prodej bytové jednotky (včetně uvedením jejího čísla) těmto uchazečům; (iii) Mgr. Evě Králové případně Vlastimilovi Královi bude/byla prodána některá jiná bytová jednotka v bytovém domě na adrese Praha 3, než ta, jejímž je/jsou nájemcem; (iv) Mgr. Eva Králová případně Vlastimil Král již složil/a nějaké depozitum/zálohu v souvislosti s převody předmětných nemovitostí. Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb. – Mgr. Eva Králová, Vlastimil Král – koupě jednotky

K  Vašim  dotazům obsaženým v žádosti o poskytnutí informace sděluji tato fakta:

Mgr. Eva Králová měla  uzavřenu smlouvu o nájmu bytu číslo 14  umístěného v domě č.p. 1937  na adrese Zelenky-Hajského 4 ze dne 23. 9.2013,  navazující na předchozí nájemní smlouvu z 1.1.2010, na základě příslušných listin dokládajících zánik společného nájmu. bytu.

Pan Vlastimil Král žádnou smlouvu o nájmu bytu s městskou částí uzavřenu nemá.

Městská část Praha 3 převedla na Mgr. Evu Královou vlastnické právo k předmětnému bytu (jednotka č. 1937/14) kupní smlouvou podepsanou jmenovanou dne 17.7 .2014.

Žádnou jinou nemovitou věc  paní  Eva Králová ani pan Vlastimil Král od městské části nenabyli.

S pozdravem

RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí odboru