Žádost ze dne 19. 11. 2014

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, obdržel dne 19. 11. 2014 postoupením odborem dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádostí se domáháte informace k průběhu prováděcích stavebních prací ve věci rekonstrukce kanalizace v ulici Husitská v úseku Trocnovská – Chlumova (Tachovské nám.) a plnění harmonogramu, dle kterého měly být práce dokončeny k 31. 10. 2014, ovšem dosud se tak nestalo.

K výše uvedenému Vám sdělujeme:

V úseku Trocnovská – Chlumova (Tachovské nám.)  byla realizována rekonstrukce veřejných vodovodních řadů. Stavba byla povolena MČ Praha 3-vodoprávním úřadem  pod č.j. OV/2321/12/Kir  dne 6.12.2012 „Obnova vodovodních řadů v  ul. Husitská a okolí v k.ú. Žižkov“. Byla dokončena  a její užívání povoleno na základě kolaudačního souhlasu č.j. OV/501/14/Kir dne 9.4.2014.

Uvedeného úseku se týkal vodovodní řad „G“  Tachovské nám/ Husitská. V této části k.ú. Žižkov byla povolena stavba:  „Rekonstrukce kanalizace ul. Prokopova, Praha 3“ rozhodnutím č.j. OV/457/13/Kir dne 29.4.2013. V současné době stavebník:  PVS, a.s., IČ: 25656112, požádal z důvodu technických problémů o změnu stavby před dokončením, spočívající ve změně termínu dokončení do 21. 6. 2015.

Harmonogram prací není součástí rozhodnutí našeho úřadu, tudíž Vám nemůžeme sdělit informace ohledně jeho plnění. V této záležitosti se prosím obraťte na výše uvedeného stavebníka PVS, a.s., ul.Žatecká č.110/2, 110 00 Praha 1 (pověřený správce vodohospodářského majetku).

S pozdravem

Ing. Václav T ě t e k 

vedoucí odboru výstavby