Žádost ze dne 15. 8. 2014

Žádost o poskytnutí informace, Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají organizování vánočních, velikonočních a farmářských trhů a obdobných akcí. Konkrétně žadatelka požaduje: 1) Sdělení, zda se městská část od roku 2010 finančně či jinak podílela na organizování zejména vánočních, velikonočních, farmářských a jiných trhů a případně dalších obdobných prodejních akcí. 2) Seznam akcí uvedených pod bodem 1, na kterých se městská část eventuálně podílí, s uvedením formy participace (např. dotace, veřejná zakázka, propagace, záštita) a finančního vyčíslení nákladů městské části. 3) Kopie smluv uzavřených mezi městskou částí a dalšími subjekty, v případě, že městská část uzavřela jakoukoliv smlouvu s plněním odpovídajícím organizování akcí uvedených v bodě 1. 4) Kopie zadávací dokumentace a zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (či odkaz k jejich stažení z internetových stránek) k veřejným zakázkám, pokud městská část v dané souvislosti jakékoliv veřejné zakázky zadávala. Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí žádosti na níže uvedenou adresu v elektronické podobě, případně prostřednictvím České pošty. Žadatelka trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i v případě, že byly již zveřejněny. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte mého kolegu Mgr. Petra Leyera. nebo e-mailem na adrese leyer@transparency.cz. David Ondráčka, ředitel.

Vážený pane řediteli,

dovolte mi reagovat na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla doručena na Úřad městské části Praha 3. K žádosti Vám uvádím následující:

Bod 1 a 2:

a)   Provozování farmářského tržiště na nám. Jiřího z Poděbrad

-         smlouva č. S 1755/10 – na období září 2010 až červen 2011 - městská část Praha 3 (dále jen „MČ P3“) sjednala krátkodobou smlouvu za účelem zřízení a zpřístupnění trhů svým občanům. V tomto období se MČ P3 krátkodobě podílela na financování nákladů provozu trhů;

-         dodatek č. 1 ke smlouvě č. S 1755/10 – v dalším období na základě dodatku byly farmářské trhy již konsolidovány a samofinancovány;

-         smlouva č. 2013/01412 na období září 2013 až červen 2014 – probíhá již plné samofinancování zavedených, profesionálních a občany oblíbených farmářských trhů bez dopadu na rozpočet MČ P3;

-         smlouva č. 2014/00860 platná od 1. 7. 2014 – na jejím základě má MČ P3 z organizování trhů příjem do rozpočtu (viz příloha).

         Trhy pořádané spolkem Archetyp na nám. Jiřího z Poděbrad patří a jsou občany vnímány jako jedny z nejlepších v celé Praze.

b)    Vánoční trhy

-         smlouva 2012/00121/5 o pořádání vánočních trhů 2012 byla bez dopadu na rozpočet MČ P3.

Bod 3:

Kopie smluv jsou přiloženy v dokumentaci a je možné je i dohledat na stránkách MČ P3.

 

Bod 4:

Uvedené akce nepodléhají pravidlům výběrového řízení podle zákonné úpravy o veřejných zakázkách.

S pozdravem

Mgr. Tomáš Čekal

vedoucí Odboru vnějších vztahů a komunikace