Žádost ze dne 29. 03. 2012

Na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následujících informací, které se týkají rekonstrukce nebytového prostoru, Havlíčkovo nám. 11/746, která byla zařazena Správou komunálního majetku Praha 3, a. s. do "Plánu oprav na rok 2009" (rada městské části schválila "Plán oprav na rok 2009" dne 8. 10. 2008 usnesením č. 643): 1. Znění záměru, jehož zveřejnění má podle zákona předcházet pronájmu obecního majetku, v tomto případě výše uvedených nebytových prostor (viz příloha 1). 2. Znění podkladů, na jejichž základě byla stanovena cena pronájmu výše uvedeného nebytového prostoru na 60 Kč/m2/rok. 3. Přehled grantové podpory a dotací, které směřovala MČ Praha 3 v letech 2010 - 2012 do organizací GYMKONTAKT s.r.o., Centrum kontaktních sportů Žižkov, Nadace pro podporu a rozvoj občanské společnosti v Evropské unii a o.s. Julius. V případě projektů podpořených grantem nebo dotací MČ Praha 3 Vás žádám o kopie žádostí podpořených projektů. Uvedené informace zašlete prosím výhradně v elektronické podobě na adresu hollan.matej@gmail.com. Za poskytnutí informací předem děkuji. S pozdravem Matěj Hollan

Oznamujeme Vám, že dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, § 17 Vám zasílám vyčíslenou výši nákladů spojených se zpracováním požadovaných údajů viz níže.“Přehled grantové podpory a dotací, které směřovaly v letech 2010 – 2012 z Mč. Praha 3 do organizací Gymkontakt s.r.o., Centrum kontaktních sportů Žižkov, Nadace pro podporu a rozvoj občanské spol.v  EU a o.s. Julius.“

Informace Vám bude vydána teprve po předložení dokladu o uhrazení těchto nákladů dle sazebníku.

Náklady v celkové výši: 819,- Kč                

·         materiálové náklady ………………………………………………………....

*        pořizování černobílých kopií…………………………………….......             174,- Kč,   69 x 1,80 Kč, 15 x 3,30 Kč

*        výtisk z tiskárny počítače……………………………………….......

*        technický nosič dat ……………………………………………….....

*        zhotovení snímku pomocí digitálního přístroje ……………….......

·         náklady na mimořádné rozsáhlé vyhledání informace (x krát 50 Kč za každých i započatých 15 min.) 3 hodiny ……………………………………………...... 600,- Kč

·         poštovné za odeslání oznámení o vyřízení žádosti …………………........

·         poštovné za odeslání informace dle váhy …………………………........... 45,- Kč

·         balné ..........................................................................................................

Výše uvedené náklady je možno uhradit:

a)    převodem z účtu u peněžního ústavu na účet č. 19-2000781379/0800 vedený u České spořitelny a.s., pobočka Praha 3, informace Vám bude poskytnuta proti bankou potvrzené kopii platebního příkazu;

b)    složenkou VS 0785742011, KS 308 ; informace Vám bude poskytnuta proti předloženému útržku složenky;

c)    v hotovosti na pokladně Úřadu městské části, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, přízemí nebo pokladně Úřadu městské části, Seifertova 51, Praha 3, druhé patro; informace Vám bude poskytnuta proti přiloženému platebnímu dokladu.

S pozdravem

Vlasta Prokopová (Odbor kultury)