Žádost ze dne 28. 12. 2012

Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha.

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Úřad městské části Praha 3, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 28. 12. 2012 Vaši žádost o poskytnutí informací učiněnou na základě tohoto zákona, ve věci Vámi podaného oznámení o přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, kterého se podle Vašich informací měla dopustit D. F.

Svou žádostí se domáháte

a) kopie konečného rozhodnutí o přestupku (i nepravomocné), popřípadě i rozhodnutí nadřízeného orgánu (pokud bylo vydáno), a dále informaci, zda, popřípadě kdy byla zaplacena uložená pokuta,

b) v případě, že ve věci nebylo vydáno rozhodnutí o vině dle bodu a) žádosti o informace, žádáte o poskytnutí kopie rozhodnutí o zastavení řízení, popřípadě úřední záznam o odložení věci či jinou listinu, ze které bude zcela zřejmé odůvodnění zvoleného postupu. Výslovně žádáte informace podrobnější, než jaké obsahuje vyrozumění oznamovatele dle přestupkového zákona.

Na základě takovéto Vaší žádosti Vám v příloze poskytuji záznam o odložení věci.

Martin SUŠICKÝ
vedoucí oddělení správního

Městská část Praha 3
Úřad městské části

Odbor občansko správní

Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3, PSČ 130 85

Čj.: OOS/R/008364/2012/Su-90                                                     

Praha 14. března 2012

ODLOŽENÍ VĚCI

Podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“) se odkládá věc č.j.: OOS/R/008364/2012/Su-90, protože došlé oznámení občanského sdružení Oživení, o.s., IČ: 67365353 se sídlem Lublaňská 18, Praha 2,o skutečnostech nasvědčujících tomu, že se D.F., nar. XX.XX.XXXX, trv. pobyt X, dopustila přestupku podle § 23 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), tím, že ve svém oznámení o činnostech ve smyslu § 9 zákona o střetu zájmů, které podala za rok 2010, neuvedla přesné, úplné a pravdivé informace, neodůvodňuje zahájení řízení.

Odůvodnění:

Z požadavku právní jistoty plyne legitimní očekávání právnických a fyzických osob na právními předpisy jasné definování přikázaného a zakázaného jednání. Vymezení skutkové podstaty správního deliktu proto nesmí připouštět interpretační pochybnosti. Správní orgán je v dané věci toho názoru, že pokud D.F. v čestném prohlášení podle ust. § 9 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů uvedla, že v uvedeném období nepodnikala ani neprovozovala jinou samostatnou výdělečnou činnost, nelze pouze na základě tohoto založit, že by neuvedla přesné úplné a pravdivé informace, když neuvedla toliko možnost takovou činnost vykonávat. Že by totiž skutečně podnikala nebo provozovala jinou samostatnou výdělečnou činnost z pouhého živnostenského oprávnění nevyplývá. K tomu si správní orgán zažádal příslušný finanční úřad o informace směřující k prokázání, zda podezřelá v rozhodném období skutečně podnikala, které by byly nezbytným podkladem pro ověření došlého oznámení. Žádosti správního orgánu nebylo finančním úřadem vyhověno, neboť podle § 52 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jsou úřední osoby vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděli o poměrech jiných osob. Správní orgán nezískal žádné poznatky o tom, že by D.F. v rozhodném období podnikala nebo provozovala jinou samostatnou výdělečnou činnost (byť k takové činnosti byla oprávněna), a proto oznámení odložil podle § 66 odst. 3 písm. a) zákona o přestupcích, jak je shora uvedeno.

Martin SUŠICKÝ
vedoucí oddělení správního