Žádost ze dne 21. 03. 2012

Vydání kopie usnesení zastupitelstva MČ Praha 3 z 2.10.2000 o schválení prodeje pohledávky Paláce Akropolis resp. ŽDHA ve výši 13,5 mil korun. Prosím o zaslání písemnosti na níže uvedenou adresu. S pozdravem Michal Konvička

Na základě zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., dle vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby v souladu se Spisovým a skartačním řádem ÚMČ byly dokumenty Zastupitelstva MČ Praha 3, Odboru občansko správního – oddělení rady a zastupitelstva z období 1994 – 2001 předány jako archiválie 1. stupně archivu hl. města Prahy.

Obraťte se na Archiv hlavního města Prahy, kde je požadovaný dokument uložen.

S pozdravem
Eva Cihelková (vedoucí Odboru)