Žádost ze dne 14. 09. 2012

Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů bych chtěl požádat o seznam veřejných prostranství (ulic, náměstí atd...), kde je na území vaší městské části zakázáno venčení psů nebo požívání alkoholu (prosím o rozlišení obou zákazů). Prosím o odpověď do mé datové schránky s ID XXXX YYYY. Děkuji za informace a zdravím.

Vážený pane Cibulko,

V příloze vám zasílám:

  • část (týkající se městské části Praha 3) obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 Sb. hl. města Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
  • možnost pohybu psů ve veřejné zeleni na městské části Praha 3

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o pohybu psů na veřejném prostranství nebyla dosud hl. městem Prahou vydána.

Městským částem zákon o hl. městě Praze neumožňuje vydávat obecně závazné vyhlášky.

Eva Cihelková (vedoucí Odboru občansko správního)

Přílohy:

Vyhláška 7/2010

Obecné informace

  • Číslo: 7/2010
  • Sbírka: 6
  • Datum vydání: 18.06.2010
  • Datum účinnosti: 01.08.2010

Název

Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Obsah

7.

Obecně závazná vyhláška,

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 17. 6. 2010 vydat podle § 44 odst. 3 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. I

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích, zní:

„Příloha k vyhlášce č. 12 /2008 Sb. hl. m. Prahy

Veřejná prostranství nebo jejich části, na nichž je v hlavním městě Praze zakázáno požívání alkoholických nápojů

Městská část Veřejné prostranství nebo jeho části
   
   
Praha 3

Náměstí a ulice

1. Basilejské náměstí

2. biskupcova mezi ulicemi Jana Želivského a Na vápence

3. Havlíčkovo náměstí

4. Hollarovo náměstí

5. Kostnické náměstí

6. Náměstí Barikád

7. Náměstí Jiřího z Poděbrad

8. Prokopovo náměstí

9. Sladkovského náměstí

10. Škroupovo náměstí

11. Vinohradská, prostranství podél zdi Olšanských hřbitovů

12. Žižkovo náměstí

Parky a ostatní veřejná zeleň

13. Park mezi ulicemi Olšanská, U stadionu a Jana Želivského

14. Zeleň v ulici Osiková a Pod Lipami

 

Možnosti pohybu psů v zeleni na území Prahy 3

Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně, stanovuje zákaz volného pobíhání psů na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako zeleň, přičemž vlastník veřejné zeleně může povolit výjimku z tohoto zákazu. Výjimka byla pro pozemky veřejné zeleně spravované městskou částí Praha 3 stanovena usnesením Rady městské části Praha 3 č. 234 ze dne 18. 4. 2001.

Lokality, na kterých je volný pohyb psů ve smyslu výše citované vyhlášky zakázán:

náměstí Jiřího z Poděbrad, Škroupovo náměstí, náměstí Jiřího z Lobkovic, náměstí Barikád, park Ohrada, park u FK Viktoria Žižkov, náměstí W. Churchilla, vnitroblok Bezovka (za prodejnou Albert) včetně zeleně před domy Ondříčkova 31 – 37, park Na Parukářce (mezi ulicemi Jeseniova a Na Parukářce), vrch sv. Kříže – východní část, parčík U Vinohradské nemocnice, vnitroblok Za Žižkovskou vozovnou – Koněvova – Loudova – Biskupcova, část parčíku u nákladového nádraží.

Dále je městskou částí na místě majitele zakázán volný pohyb psů ve vnitrobloku Hollarovo náměstí  –Soběslavská – U Vinohradské nemocnice a v zeleni v okolí panelových domů v Lupáčově ulici s ohledem na charakter sadovnických úprav na těchto lokalitách.

Lokality, na kterých je volný pohyb psů výjimkou z ustanovení vyhlášky povolen:

Hollarovo náměstí, Židovské Pece, parčík U Kněžské louky, Kněžská luka, sídliště Jarov a Habrová, park Pražačka, proluky při ulici Koněvově – první a druhá směrem od Ohrady.

Mimo to se na území městské části nachází veřejně přístupná zeleň i na pozemcích, které v katastru nemovitostí jako zeleň evidovány nejsou. Na tyto pozemky se současně platná vyhláška o ochraně veřejné zeleně včetně zákazu volného pobíhání psů nevztahuje. Jedná se např. o tyto lokality:

 vrch sv. Kříže – západní část, Žižkovo náměstí, vnitroblok Radhošťská – Lucemburská – Baranova – Křišťanova, Havlíčkovo náměstí, Kostnické náměstí, Basilejské náměstí.

Úplný zákaz vstupu psů platí v parku Rajská zahrada a na všech dětských hřištích, a to oplocených i neoplocených, samostatných i těch, která jsou součástí parků a jiných ploch veřejně přístupné zeleně.

Na vrchu Vítkově je regulace volného pohybu psů v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, který má zdejší park ve správě. Pohyb psů bez vodítka je zde v některých částech zakázán a v některých povolen.