Žádost ze dne 10. 10. 2012

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – ve věci domu č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3

1) Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, pro prostory v suterénu a přízemí domu č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, ve spisovém materiálu v archivu zdejšího stavebního úřadu eviduje tato relevantní rozhodnutí:

a) Stavební povolení tehdejšího Obvodního úřadu Praha 3, odboru stavebního, č.j. 2865/94/Kab, ze dne 15. 8. 1994, pro stavbu: „Stavební úpravy suterénu a přízemí domu č.p. 809 v Praze 3 – Žižkově, ul. U Rajské zahrady č. 14, za účelem zřízení prodejny firmy xxxx  s.r.o.“, vznik prodejny, kanceláře, skladu, včetně zázemí prodejny, včetně stanoviska odboru dopravy a energetiky, č.j. 996/94/Sp, ze dne 27. 7. 1994, vznik tří parkovacích míst;

b) Kolaudační rozhodnutí tehdejšího Obvodního úřadu Praha 3, odboru stavebního, č.j. 4033/94/Kab, ze dne 16. 11. 1994 - povolení k užívání prodejny firmy xxxx s.r.o. v suterénu a přízemí domu;

c) Stavební povolení tehdejšího Obvodního úřadu Praha 3, odboru stavebního, č.j. 19523/00/OS/1844/Ča, ze dne 15. 6. 2000 pro stavbu: „Stavební úpravy nebytových prostor v suterénu (1.PP) a v přízemí (1.NP), domu č.p. 809, Praha 3, Žižkov, U Rajské zahrady 14, za účelem zřízení pohostinství (herna-club), včetně vybudování vzduchotechniky“, v přízemí vznik herny s instalovanými hracími a výherními automaty, kanceláře, včetně zázemí pro personál, v suterénu vznik restaurační místnosti, kuchyně, sociálního zařízení pro hosty a personál, skladu a přípravny potravin;

d) Kolaudační rozhodnutí tehdejšího Obvodního úřadu Praha 3, odboru stavebního, č.j. 28513/OS/2768/Ča, ze dne 10. 8. 2000 – povolení k užívání provozovny pohostinství a herny v suterénu a přízemí domu;

e) Sdělení Úřadu městské části Praha 3, odboru výstavby, č.j. OV/04/381/P, OV/04/770/P, ze dne 2. 3. 2004, ve věci potvrzení účelu užívání prostoru v 1. NP (původně domovnický byt) k trvalému bydlení;

f) Kolaudační rozhodnutí tehdejšího Obvodního úřadu Praha 3, odboru stavebního, č.j. Výst/3668/4134/76/Pa, ze dne 19. 11. 1976, povolení k užívání provozovny rukodílné truhlářské dílny ve dvoře domu.

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, ve věci účelu užívání zbylé části objektu odkazuje na bod 2.

2. Stavba č.p. 809, postavená na pozemku parc. č. 109, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, je dle spisového materiálu archivu zdejšího stavebního úřadu, zejména podle původních plánů k výstavbě domu z roku 1893, evidována jako objekt k bydlení, přičemž v části 2.NP až 5.NP je tvořen prostory určenými k trvalému bydlení, část objektu v 1.PP a 1.NP je tvořena nebytovými prostory, původně určenými jako dílna, skladiště, sklep a domovnický byt. Pozdější užívání těchto prostor uvádíme v předchozím bodě 1. Ve dvoře domu č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, je umístěna přístavba, která je tvořena nebytovými prostory – kancelář, dílna.

3. Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, informaci o návštěvnosti kterékoliv části objektu neeviduje.

4. Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, k věci parkovacích míst zřízených pro potřeby případné náboženské organizace neeviduje žádné informace; ve věci dopravy v klidu ve dvoře objektu odkazuje na obsah rozhodnutí stavebního úřadu, včetně příloh uvedených v bodě 1.

5. Území, na němž se stavba č.p. 809, postavená na pozemku parc. č. 109, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, nachází, je plochou tzv. všeobecně obytnou (OV). Jedná se o území sloužící pro bydlení s možností umísťování dalších funkcí pro obsluhu obyvatel.

6. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy (dále jen „ZHMP“) č. 10/05, ze dne 9. 9. 1999. Závazná část územního plánu je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 sb. Hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválenou usnesením č. 1156 rady ZHMP, ze dne 26. 10. 1999, s účinností od 1. 1. 2000, aktualizovanou následnými vyhláškami hl. m. Prahy a opatřeními obecné povahy. Změna Z 1000/00 (tzv. revize ÚP SÚ HMP) Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy byla schválena usnesením č. 40/14 ZHMP, dne 14. 9. 2006. Vydána byla opatřením obecné povahy č. 1/2008, na základě usnesení ZHMP č. 18/51, ze dne 19. 6. 2008, s účinností od 10. 7. 2008. Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu, č. j. 9 Ao 2/2008 – 62, ze dne 30. 10. 2008 o zrušení Opatření obecné povahy č. 1/2008 platil územní plán v době od 30. 10. 2008 do 12. 11. 2009 v podobě před revizí - změnou Z 1000/00. Opatřením obecné povahy č. 06/2009 , o vydání změny Z 1000/00 ÚP SÚ hl. m. Prahy, na základě usnesení ZHMP č. 30/86, ze dne 22. 10. 2009, s účinností od 12. 11. 2009, byla změna Z 1000/00 znovu vydána. V současné době je tedy platný územní plán ve znění změny Z 1000/00 a dalších pořízených změn. V současné době je vzhledem k přípravě nového územního plánu přijímání změn ÚP SÚ HMP zastaveno (viz usnesení ZHMP, č. 14/31 ze dne 28. 2. 2008), nově se pořizují pouze tzv. celoměstsky významné změny v samostatném režimu pořizování. Na informačním serveru pražské radnice jsou zveřejněny aktuálně projednávané změny i archiv provedených změn.

7. Pro funkční plochy (plochy s rozdílným způsobem využití) je určeno funkční využití, doplňkové funkční využití a výjimečně přípustné funkční využití. Změna využití území musí být v souladu s platnými regulativy. U plochy „všeobecně obytné“ platí následující:

Funkční využití plochy všeobecně obytné - stavby pro bydlení, byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, malá ubytovací zařízení, drobná nerušící výroba, veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení, sběrny surovin, sportovní zařízení, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 1500 m2 prodejní plochy, zařízení veřejného stravování, nerušící služby

Doplňkové funkční využití - drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové, nezbytná plošná zařízení a liniová vedení TV. Parkovací a odstavné plochy, garáže pro osobní automobily (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí).

Výjimečně přípustné funkční využití - vysokoškolská zařízení, stavby pro veřejnou správu města, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 15 000 m2 prodejní plochy, ubytovací zařízení, stavby a plochy pro administrativu, malé sběrné dvory, parkoviště P+R, garáže, čerpací stanice pohonných hmot bez servisů a opraven jako nedílná část garáží a polyfunkčních objektů, stavby, zařízení a plochy pro provoz PID, zahradnictví. Jako výjimečně přípustné bude posuzováno i umístění některé z obecně přípustných funkcí ve všeobecně obytném funkčním využití, navrhované v převažujícím podílu celkové kapacity.

Na závěr Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, uvádí, že neeviduje jakýkoliv spisový materiál, který by dokazoval skutečnost o užívání kteréhokoliv prostoru v domě č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, za účelem provozování náboženské modlitebny. Na základě Vašeho podnětu Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, nicméně provede kontrolní prohlídku k prošetření stavu věci.

K nahlédnutí do spisového materiálu archivu zdejšího stavebního úřadu k domu č.p. 809, k.ú. Žižkov, U Rajské zahrady 14, Praha 3, jsou oprávněni pouze vlastníci této stavby nebo osoba jimi k tomu zmocněná na základě plné moci. Z tohoto důvodu Vám proto nemohou být poskytnuty jednotlivé dokumenty z předmětného spisového materiálu.

Ing. Václav Tětek (vedoucí odboru výstavby)