Žádost ze dne 10. 02. 2012

Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení náseldující informace: 1. Vykonává tajemník Úřadu městské části Praha 3 veškeré povinnosti plynoucí z §14 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů? 2. Pokud nevykonává povinnosti uvedené pod bodem jedna této Žádosti, informaci o tom, které z předmětných povinností nejsou vykonávány a z jakého důvodu? Přednostně žádám o poskytnutí informací na e-mailovou adresu: XXXX YYYY S pozdravem Mgr. Tomáš Jirovec

Tajemník Úřadu městské části Praha 3 zabezpečuje veškeré povinnosti plynoucí z ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu.

S pozdravem
Eva Cihelková (vedoucí Odboru občansko správního)