Žádost ze dne 25. 11. 2011

Žádost paní XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zda byla Městská část Praha 3 při prodeji domu čp. 2391/Šrobárova 23, na pozemcích parc.č. 3686 a 3685, v k.ú. Vinohrady, subjektu XY, zmocněna k prodeji. Dále žádala o sdělení, zda před prodejem uvedené nemovitosti byla splněna zákonná podmínka o prohlášení vlastníka, tedy Obce hl.m. Prahy, která byla vlastníkem uvedené nemovitosti, a to v souladu se zákonem č. 72/94 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K dopisu paní XY ze dne 25.11.2011 sdělujeme následující:

Dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v tehdy platném znění a dle § 17 vyhl. č. 5/2000 Sb., hl.m. Prahy (Statut hl.m. Prahy) mohla Městská část Praha 3 rozhodovat o všech majetkoprávních úkonech, týkajících se níže uvedených nemovitostí, v plném rozsahu a vykonávala při nakládání se svěřeným majetkem hl.m. Prahy všechny práva a povinnosti vlastníka.

Kupní smlouva na prodej domu čp. 2391 na pozemku parč. č. 3686, s pozemkem parc.č. 3686, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkem parc.č. 3685, zahrada, vše v k.ú. Vinohrady, byla uzavřena dne 31.1.2007 mezi Městskou částí Praha 3 a subjektem XY. Prodej domu se realizoval dle „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl.m. Prahy – svěřených Městské části Praha  3 – III. Etapa privatizace“ a dle platných právních předpisů.

Z výše uvedeného vyplývá, že se prodej předmětného domu nerealizoval dle zák. č. 72/1994 Sb., tzn. že dům nebyl rozdělen Prohlášením vlastníka na jednotky a nemohl být jednotlivý byt (bytová jednotka) nabídnuta k odkoupení nájemci do vlastnictví.