Žádost ze dne 24. 05. 2011

Žádost občanského sdružení xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci provádění stavby „Novostavba OAC Millenium 2008 – 1. etapa – spodní stavba – hromadné garáže, na pozemku č. parc. 3659, k.ú. Vinohrady, při ulicích Vinohradská a Kouřimská v Praze 3.“

Stavebník má před zahájením prací na uvedené povolené stavbě ohlašovací povinnost vůči Archeologickému ústavu AV ČR, který je oprávněn provádět archeologické průzkumy. NPÚ, územní pracoviště v hl. m. Praze, vám dne 12. 4. 2011 na váš podnět sdělil, že v současné době uvedená ohlašovací povinnost ještě není splněna. Jelikož se stavebními pracemi nebylo započato, nebyl ani porušen zákonný postup při provádění staveb. Z tohoto důvodu odbor výstavby ÚMČ Praha 3 nemůže ani vydat vámi vyžadované opatření na zjednání nápravy.

Ing. Karel Urban (vedoucí odboru výstavby)