Žádost ze dne 21. 09. 2011

Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím si Vás dovoluji požádat o poskytnutí následující informace: 1. Zápis z jednání zastupitelstva a usnesení zastupitelstva i se všemi přílohami, na kterých bylo rozhodováno o rekonstrukci prostor, ve kterých nyní sídlí Centrum kontaktních sportů na Havlíčkově nám. 11, PSČ: 130 00, Praha 3. 2. Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) na veřejnou zakázku zmíněnou v tiskové zprávě (vydanou MČ Praha 3) z 30. března 2010 „Centrum kontaktních sportů chce navázat na slavnou boxerskou tradici Žižkova“, která měla stát podle tiskové zprávy 14 000 000 Kč (viz příloha) 3. Smlouvu o dílo mezi Městskou částí Praha 3 či právnickou osobou, kterou Městská část vlastní, a stavební firmou, která realizovala veřejnou zakázku specifikovanou v bodě 2 4. Veškeré smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a společností Centrem kontaktních sportů (IČ: 22845054) a veškeré smlouvy uzavřené mezi Městskou částí Praha 3 a Nadačním fondem pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU (IČ: 28494172). Uvedené informace zašlete prosím v elektronické podobě na adresu XXXX YYYY Za poskytnutí informací předem děkuji. S pozdravem Matěj Hollan

Vážený pane Hollane,

k vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vám sděluji následující:

  1. Rekonstrukce nebytového prostoru, Havlíčkovo nám. 11/746 byla zařazena Správou komunálního majetku Praha 3, a. s. do „Plánu oprav na rok 2009“. Rada městské části schválila „Plán oprav na rok 2009“ dne 8.10.2008 usnesením č. 643. Zastupitelstvo městské části Praha 3 „Plán oprav“ neprojednává.
  2. Výběrové řízení na rekonstrukci nebytového prostoru Havlíčkovo nám. 11/746 v roce 2009 nezajišťovala městská část Praha 3, tato rekonstrukce byla prováděna Správou komunálního majetku Praha 3, a. s., Olšanská 7, Praha 3. Zdrojem finančních prostředků které byly na tuto rekonstrukci vynaloženy, není rozpočet městské části Praha 3.
  3. Městská část Praha 3 výše uvedenou rekonstrukci nerealizovala, rekonstrukci zajišťovala Správa komunálního majetku Praha 3, a.s., Olšanská 7, Praha 3.
  4. Mezi městskou částí Praha 3 a Centrem kontaktních sportů Žižkov neexistuje do dnešního dne žádný smluvní vztah. S Nadačním fondem pro podporu a rozvoj občanské společnosti v EU je uzavřena běžná nájemní smlouva na nebytový prostor. Pronájem nebytového prostoru Havlíčkovo nám. 11/746, Praha 3 byl schválen Radou městské části usnesení č. 288 ze dne 5.5.2010.

Usnesení RMČ  č. 643 ze dne 8.10.2008, usnesení RMČ č. 288 ze dne 5.5.2010 + kopii nájemní smlouvy přikládám.

S pozdravem
Eva Cihelková (vedoucí Odboru občansko správního)