Žádost ze dne 15. 07. 2011

Žádost paní xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění - povolení 4 ks reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 4389/6 v k.ú. Žižkov, 2170/1 v k.ú. Žižkov, 4450/60 v k.ú. Žižkov a 4326 v k.ú. Vinohrady.

K dopisu paní xxxx yyyy ze dne 15.července 2011 ve věci povolení 4 ks reklamních zařízení na pozemcích parc. č. 4389/6 v k.ú. Žižkov (ulice Izraelská), 2170/1 v k.ú. Žižkov (Pod Krejcárkem), 4450/60 v k.ú. Žižkov (ul.Jana Želivského) a 4326 v k.ú. Vinohrady (ul.Votická) společnosti MF reklama Praha, s.r.o. sdělujeme, že Odbor životního prostředí povolení nevydal. Zároveň nevydal žádná vyjádření k těmto stavbám ve smyslu § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. Informaci ve věci povolení výše uvedených reklam Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl.m. Prahy Vám vydá tento odbor.

Dále Vám sdělujeme, že náš odbor není kompetentní vést řízení o odstranění těchto reklam.

S úctou
Ing.Karásek Otokar (vedoucí odboru)