Žádost ze dne 14. 04. 2011

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ohledně způsobu informování občanských sdružení evidovaných u zdejšího stavebního úřadu.

Vážený pane,
k Vaší žádosti o informaci podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ohledně způsobu informování občanských sdružení na ochranu přírody a krajiny evidovaných u zdejšího stavebního úřadu sdělujeme následující:

V případě, že se jedná o správní řízení, ve kterém mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny, jsou občanská sdružení na ochranu přírody a krajiny evidovaná u zdejšího stavebního úřadu individuálně písemně vyrozumívána o tom, že takové správní řízení bylo u zdejšího stavebního úřadu zahájeno s tím, že mají možnost do něj vstoupit jako účastníci, pokud tuto skutečnost oznámí písemně zdejšímu stavebnímu úřadu do 8 dnů od převzetí tohoto vyrozumění. Pakliže se uvedené občanské sdružení účastníkem takového správního řízen stane, jsou mu všechny písemnosti v rámci řízení doručovány v souladu se z. č. 500/2004 Sb., správním řádem, ve znění pozdějších předpisů, stejným způsobem jako ostatním účastníkům řízení, tj. např. je – li správní řízení pro velký počet účastníků vedeno veřejnou vyhláškou je rozhodnutí ve věci doručováno občanskému sdružení taktéž veřejnou vyhláškou, tj. zveřejněním na úřední desce.    

S pozdravem
JUDr. Antonín Křížek (vedoucí právního oddělení OV ÚMČ Praha 3)