Žádost ze dne 11. 10. 2011

Žádost pana xxxx yyyy o informaci dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve věci výzvy zdejšího stavebního odboru, č.j. OV/1979/11/Pap, ze dne 8. 9. 2011, jíž vyzval provozovatele podniku Country Club, v suterénu domu č.p. 1419, v k.ú. Žižkov, Domažlická 12, Praha 3, aby ve lhůtě v této výzvě stanovené ukončil protiprávní jednání – produkci živé hudby v prostorách zmíněné provozovny.

Úřad městské části Praha 3, odbor výstavby, jako příslušný povinný subjekt k poskytování informací vztahujících se k jeho působnosti podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 106/1999 Sb.“), pro účely vyřízení žádosti a poskytnutí Vámi požadovaných informací v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d)  zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze zasílá fotokopii Oznámení o spáchání správního deliktu, Městské policie hl. města Prahy, Obvodního ředitelství Prahy 3, Cimburkova 18, Praha 3, č.j. MPPH 115667/2011 OŘ 3, ze dne 30. 8. 2011, a současně fotokopii Úředního záznamu, Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 3, Cimburkova 18, Praha 3, č.j. MPPH 115667/2011/OŘ3, ze dne 5. 8. 2011, společně doručené zdejšímu stavebnímu úřadu prostřednictvím elektronické pošty dne 1. 9. 2011.

Ing. Karel Urban (vedoucí odboru výstavby)