Žádost ze dne 03. 05. 2011

Na základe zákona c. 106/1999 Sb., o svobodném prístupu k informacím, si Vás dovoluji požádat o níže uvedené informace, jež potrebuji pro svuj výzkum výkonu politických práv cizincu, který provádím jako clen katedry ústavního práva Právnické fakulty UK v Praze. Predpokládám, že všechny informace, o které Vás žádám, máte k dispozici; pokud tomu však tak není, pomužete mi i cástecnou odpovedí. 1. Kolik clenu má ve vaší mestské cásti zastupitelstvo? 2. Kolik kandidátu se celkem ucházelo o zvolení do zastupitelstva vaší mestské cásti ve volbách, které se konaly ve dnech 15. až 16. ríjna 2010 (dále jen „volby“) 3. Jaký byl ke dni voleb celkový pocet volicu, zapsaných ve stálém seznamu, vedeném dle § 28 odst. 1 zákona c. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí? (Do stálého seznamu se podle zákona zapisují pouze obcané CR, zapsaní v obci k trvalému pobytu.) 4. Jaký byl ke dni voleb celkový pocet volicu v dodatku stálého seznamu vedeného pro volby do zastupitelstev obcí? (Do dodatku stálého seznamu se zapisuje na základe vlastní žádosti volic, který není státním obcanem CR, jestliže prokáže obcanství clenského státu EU a prihlášení se k trvalému pobytu v obci.) 5. Kandidoval ve volbách nejaký kandidát, který nebyl státním obcanem CR? Pokud ano, kolik takových osob bylo? 6. Byl ve volbách do zastupitelstva zvolen nejaký kandidát, který nebyl státním obcanem CR? Pokud ano, kolik takových osob bylo? Dekuji Vám za spolupráci. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D.

Vážený pane doktore,

K Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím adresovanému Úřadu městské části Praha 3, Vám sděluji následující:

  1. Zastupitelstvo městské části Praha 3 má 36 členů zastupitelstva
  2. Ve volbách do obecních zastupitelstev konaných 15.10. a 16.10.2010 se o mandát ucházelo 259 kandidátů. Kandidátní listiny byly zaregistrovány 10 volením stranám.
  3. Celkový počet voličů (občanů ČR) zapsaných ve stálém seznamu ke dni voleb je 56 420.
  4. Celkový počet voličů zapsaných v dodatku stálého seznamu (občané EU) je 24.
  5. Ve volbách do Zastupitelstva městské části Praha 3 kandidovali pouze občané České republiky.


Eva Cihelková (vedoucí odboru občansko správního)