Žádost ze dne 8. 8. 2017

Žádost o poskytnutí informací

 

Transparency Jntemational - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), Úřad městské části Prahy 3 (dále jen  „povinný  subjekt")  o poskytnutí níže specifikovaných informací. Požadované informace se týkají Fotbalového klubu Viktoria Žižkov a.s. (dále jen „FK Viktoria Žižkov").

 

Konkrétně žadatelka žádá:

 

 

1. o poskytnutí seznamu všech finančních částek, které povinný subjekt v letech 2002 - 20 17 poskytl FK Viktorii Žižkov vč. uvedení informace, za jakým účelem byla finanční podpora FK Viktorii Žižkov poskytnuta;

 

2. o informace, na základě čeho bylo o jedno tlivých finančních částkách pro FK Viktorii Žižkov v letech 2002 - 2017 rozhodnuto;

 

3. v případě, že se povinný subjekt v letech 2002 - 2017 finančně nepodporoval FK Viktorii Žižkov, o sdělení informace, jakým jiným způsobem se povinný  subjekt v letech 2002 - 2017 podílel na chodu FK Viktorie Žižkov.


 

 

 

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti na níže uvedenou adresu. Trvám na přímém poskytnutí všech  požadovaných informací , a to i v případě, že j iž byly zveřejněny. Je-li to možné, žádám o poskytnutí požadovaných informací v elektronické podobě.

 

 

Dne 8.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci fotbalový klub Viktoria Žižkov a.s. – finanční částky v letech 2002- 2017, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

Dle Spisového a skartačního řádu má povinný subjekt povinnost archivovat tento druh dokumentů 10 let, poskytované informace jsou tudíž od roku 2007.

 

K bodu č. 1 Vaší žádosti:

  • požadované informace Vám zasíláme v příloze

 

K bodu č. 2 Vaší žádosti:

  • finanční částky byly poskytnuty na základě usnesení RMČ Praha 3 nebo ZMČ Praha 3 (viz. odkazy níže)

 

http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:176648 (usnesení ZMČ 354/2013 ze dne 19.03.2013

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3)

 

http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:186788 (usnesení RMČ č. 395 ze dne 17.06.2013

Spoluúčast Městské části Praha 3 na finále fotbalového turnaje CEE CUP v rámci spolupráce s dětským fondem UNICEF)

 

http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:189991 – (usnesení RMČ č. 646 ze dne 14.11.2012 k návrhu kupní smlouvy na koupi kotelny na výhřev trávníkové plochy nacházející se na pozemku parc. č. 163/21, v k.ú. Žižkov, vymezeného geometrickým plánem č. 2522-032/2012)

 

http://www.praha3.cz/samosprava/zastupitelstvo/usneseni-a-prehledy-hlasovani/x2011/cerven/usneseni-zastupitelstva-c-138-ze-dne-28-6-2011-r194042.htm - (usnesení ZMČ č. 138 ze dne 28.6. 2011 k poskytnutí půjčky z rozpočtu Městské části Praha 3) 

 

http://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:190147 – (usnesení RMČ č. 699 ze dne 28.11.2012, Uspořádání majetkových vztahů s FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.)

 

http://www.praha3.cz/samosprava/rada/usneseni/archiv-usneseni-2002-2010/x2007/cervenec/usneseni-rady-ze-dne-18-7-2007-c-423-r198202.htm - (Usnesení rady ze dne 18.7.2007 č. 423 k zajištění prodeje parkovacích karet v rámci zavedení Zóny placeného stání na území MČ Praha 3)

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního

 

Příloha: doklady FK Viktoria Žižkov