Žádost ze dne 31. 7. 2017

Podle zákona o svobodném přístupu k ínformacím Vás žádám opětovně o odpověď na níže uvedené dotazy:

  1. Co vedlo Městskou část Praha 3 k porušení ust. zákona o hlavnim městě Praze (zák.č. 131/2000 Sb.)a  prováděcího předpisu  k zákonu tj. Statutu, kde je  jasně  stanoveno,  jaký  je  postup  za situace,  kdy  Městská   část  nakládá s majetkem, a to jak ve smyslu nabytí tak i pozbytí tohoto majetku v určité hodnotě?
  2. Jaká opatření vůči odpovědným pracovníkům 3, tak vůči představitelům Správa zbytkového majetku Praha3 za porušení zákonných předpisů?
  3. Z jakého si Praha 3 nevyžádala informaci od své 100% dceřiné společnosti o nákladech vynaložených na znalecké posudky ve věci vstupu SZM Praha  3  a.s. do  likvidace  a  následně  pro  rozhodnutí  o  vystoupení z likvidace?
  4. Z jakého důvodu si Praha 3 od své společnosti o nákladech vynaložených na služby poradců likvidátora, které byly placeny z prostředků SZM Praha 3 a.s., když jste mi sdělili náklady na odměnu likvidátora, které byly také placeny z prostředků SZM Praha 3 a.s.?
  5. zpět   do  majetku  jediného  akcionáře,   když v daňové analýze datované 20.6.2014 (která mi byla zaslána) je opakovaně uveden výslovný odkaz na existenci právní analýzy?

 

Žádám o zaslání uvedených infonnací, včetně posudků, analýz, odpovědí orgánů MČ nebo hlavního  města  Prahy v tištěné podobě  na moji níže  uvedenou adresu v zákonné lhůtě.


Dne 31.7.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci Správa zbytkového majetku Praha 3 a.s., č.j.: UMCP3 073571/2017, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K bodu 1 a 2 Vaší žádosti:

-  vzhledem k tomu, že žádný záměr ohledně nabytí či pozbytí majetku ve Vámi uváděném případě nebyl žádným orgánem městské části schválen, nevznikla městské části vůči hlavnímu městu Praze žádná povinnost s tím spojená.

K bodu 3 a 4 Vaší žádosti:

městská část nemá informaci o tom, že by vznikly jiné znalecké posudky než ty, které Vám již byly poskytnuty, a že by byly vynaloženy jiné náklady, než náklady na likvidátora, které Vám již rovněž byly poskytnuty.

K bodu 5 Vaší žádosti:

právní analýzu Vám zasíláme v příloze.

Související dokumenty