Žádost ze dne 30. 6. 2017

Žádám dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace, zda bylo zahájeno řízení z moci úřední dle ust. § 129 odst. 2 stavebního zákona pro důvody uvedené v odst. 1 písm. b) stavebního zákona, o odstranění nepovolené stavby „Nástavba, dvorní přístavba a stavební úpravy bytového domu č.p. 585 na pozemku č.parc. 722 v k.ú. Žižkov, Štítného 28, Praha 3“.

Povinnost zahájit toto řízení z moci úřední ukládá stavebnímu úřadu Usnesení Magistrátu hlavního města Prahy č.j. MHMP 699229/2017, Sp.zn. S-MHMP 649564/2017/STR.

V případě, že toto řízení dosud nebylo zahájeno, přestože od vydání Usnesení uběhlo již 46 dnů, žádám o sdělení důvodů.

O informaci žádám jako účastník řízení.

Děkuji, s pozdravem


Dne 30.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci zahájení řízení - odstranění nepovolené stavby Štítného 28, č.parc. 722 v k.ú. Žižkov, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • Úřad Městské části Praha 3, odbor výstavby, nezahájil ve věci výše uvedené stavby správní řízení o jejím odstranění ve smyslu ust. § 129 odst. 2 z. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem je v tomto případě právní názor zdejšího stavebního úřadu, podle kterého bohužel neexistují zákonné podmínky pro vedení takového správního řízení. V této souvislosti je třeba připomenout, že v případě Vámi citovaného usnesení Magistrátu hl. m. Prahy, odboru stavebního řádu, č.j. MHMP 699229/2017, sp. zn. S - MHMP 649564/2017/STR, ze dne 15. 5. 2017, o zastavení přezkumného řízení, se nejedná o případ upravený v ust. § 90 odst. 1 písm. b) z. č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejde o rozhodnutí vydané v odvolacím řízení, kdy je právní názor odvolacího správního orgánu pro správní orgán prvního stupně závazný a ten je povinen se jím při novém projednání věci řídit.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního