Žádost ze dne 30. 6. 2017

Vážení,

tímto žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím o poskytnutí následujících dokumentů:


- veškerá rozhodnutí povolující zbudování stání pro popelnice objektu
Přemyslovská 1660/35, Praha 3 z ulice Baranova (stavba proběhla v roce
2017),

- rozhodnutí povolující umístění izolace (nopové fólie) do chodníku u
uvedeného objektu v ulici Baranova.


Veškeré informace prosím zašlete na email:


S pozdravem

 


Dne 30.6.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci rozhodnutí povolující zbudování stání pro popelnice a umístění izolace do chodníku - Přemyslovská 1660/35, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

  • ve věci zbudování stání pro popelnice  objektu Přemyslovská 1660/35, Praha 3 z ulice Baranova, stavební úřad neeviduje žádnou žádost, tudíž žádné řízení nebylo vedeno,

 

  • Vámi uvedený stavební záměr spočívající v provedení dodatečné izolace z chodníku u výše uvedeného objektu z ulice Baranova  nevyžaduje podle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a d) stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Stavebník má nicméně povinnost získat před zahájením prací potřebná stanoviska dotčených orgánů, v tomto případě odboru dopravy ÚMČ Praha 3, souhlasná stanoviska správců sítí a smlouvu s TSK, ve které budou stanoveny podmínky pro provedení výkopu. Při přípravě a realizaci stavby musí postupovat v souladu s platnou legislativou, zejména § 125 odst.1 a § 152 až 160 stavebního zákona, respektovat požadavky nařízení č.10/2016 Sb. Hl. m. Prahy o technických požadavcích na stavby v hl. m. Praze, v platném znění.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního