Žádost ze dne 28. 8. 2017

S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších   předpisů   (dále   také „lnfZ"),   v souvislosti se změnou ve financování elektronických tržišť a změně právního rámce pro jejich využívání ze strany orgánů státní a veřejné správy od 1. 7. 2017, žádám o poskytnuti níže uvedených informací.

1) Využíváte v rámci povinné elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017 Národní elektronický nástroj nebo elektronické nástroje či elektronická tržiště komerčních poskytovatelů?

2) uveďte prosím které konkrétní elektronické nástroje či elektronická tržiště, a na základě jakých smluvních vztahů. V případě absence kopií smluv či objednávek v rámci evidence Registru smluv Vás dále žádám ojejich zpřístupnění.

3) V případě, že využíváte i po 1. 7. 2017 elektronické nástroje či elektronická tržiště komerčních poskytovatelů, který model financování tzv. základních a případných dalších služeb e-tržišt ze strany komerčních poskytovatelů IEN (tj. funkcionalit nezbytných pro realizaci celého procesu zadání veřejné zakázky) v rámci Vámi zadávaných veřejných zakázek využíváte:

a) financování ze strany zadavatele poplatkem,či

b) financování fonnou provize hrazené strany vybranýchdodavatelů,

c) jiný, prosím uvést konkrétnějaký.

 

4) Kolik stály Váš  úřad  služby JEN ze strany komerčních poskytovatelů  v jednotlivých letech až do 30. 6. 2017.

5) Zároveň  Vás žádám  o zpřístupnění  všech smluv uzavřených  buď přímo  Vámi  nebo Vámi zakládanými nebo zřizovanými organizacemi v posledních pěti  letech  se společností QCM,  s.r.o., Tender  systems  s.r.o. a  SYNTAXIT, s.r.o.

Výše uvedené informace požaduji zaslat na adresu  pro doručování,  a to  ve  lhůtě  15 dní  ode dne přijetí  této žádosti v souladu s ustanovením  §  I 4 odst. 5 písm.  d)  lntz.

 


Dne 28.8.2017 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci povinná elektronická komunikace, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

 

K bodu č. 1, 2, 3, 4 Vaší žádosti:

Zadavatel (městská část Praha 3) zatím nevyužívá elektronickou komunikaci v zadávacím řízení, neboť není pro povinný subjekt dosud povinná. Povinnost nastane od října roku 2018 na což se zadavatel připraví. V současné době, od dubna 2017, je povinnost pro „Organizační složky státu“, kam městská část nepatří.

K bodu č. 5 Vaší žádosti:

Povinný subjekt neeviduje žádné uzavřené smlouvy se společnostmi QCM, s.r.o., Tender systems s.r.o. a SYNTAXIT, s.r.o.

Co se týče organizací zakládaných nebo zřizovaných MČ Praha 3, nemá povinný subjekt k jejich evidenci smluv přístup.

 

Ing. Mgr. Jonáš Merta

vedoucí odboru organizačního